هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۱۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰


قال الله تبارک وتعالی فی القرآن الکریم :یاایهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون

خداوندمتعال می فرمایدای کسانی که ایمان آورده ایدروزه گرفتن برشما واجب شده است همانطوری که برامتان قبل  ازشما فرض بوده است شایدپرهیزگارشوید.

درآخراین آیه شریفه موضوع پرهیزگاری مطرح شده است ودقیقا این موضوع هدف وفلسفه روزه گرفتن است اگریک ماه انسان تمرین خودسازی وتقوی داشته باشدقطعا پرهیزگارخواهدشدبه شرط اینکه به روزه گرفتن عوام اکتفانکندروزه عوام آنستکه فقط دهان از خوردنیها و آشامیدنیهابسته است درروایت آمده است کم من صائم لیس له من صومه الاالجوع والعطش چه بسیارروزه دارانی که بهره آنهاازروزه گرفتن به غیرازتشنگی وگرسنگی نیست .

قسم دوم روزه گرفتن، روزه خواص است یعنی علاوه برامساک ازخوردنیها وغیره اعضاء وجوارح  انسان هم روزه دارباشدچشم ،زبان ،گوش ،بطن وفرج همه روزه دارباشند.

امام معصوم علیه السلام می فرمایداذاصمت فلیصم سمعک وبصرک وجلدک وشعرک زمانی که روزه می گیری بایدگوش وچشم وپوست وموی توهم روزه دارباشد.

اگر مکلفی یک ماه این چنین روزه ای بگیردنتیجه حاصله این عمل ذخیره تقوی است وسعادت ابدی به دنبال آن خواهدبود

پس ازهمین اوائل ماه مبارک رمضان دقت کنیم چگونه روزه می گیریم آیا می توانیم درآخرماه رمضان به ذخیره تقوی دست پیداکنیم ویاخیر؟

درروایت دیگری است که امام معصوم علیه السلام می فرمایدهرکسی که درماه مبارک رمضان آمرزیده نشودتاسال آینده موردبخشش قرارنخواهدگرفت مگرآنکه روزعرفه رادرعرفات باشدوآنجادعاکندتاموردغفران الهی واقع شود.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


بسم الله الرحمن الرحیم

بیاد175 آلاله غواص دست بسته شهید

نمی دانم دستان همگی تان راازپشت بسته بودندیاازروبرو ولی،حتما خیلی وقت گذاشتندکه یکی یکی دستانتان رابه هم ببندندودورش طناب بکشند

نمی دانم ،آنهاچندنفربودندکه شما 175 نفررابه دام انداختند

نمی دانم چه گودال عظیمی حفرکردندتا175 سربازراداخلش بیندازند.

نمی دانم نشسته بودیدیاایستاده،نمی دانم یکی یکی داخل گودال پرتتان کردندیاگروهی

اصلا چه می دانم که درآن روز،شایدهم شب چه آمدبرسرشما

نمی دانم درآن روززمستانی سال 65 باچه نقشه ای غافلگیرتان کردند

نمی دانم آن فرمانده سنگدل ،چطوردلش آمدبه چشم های معصوم شمانگاه کندوچنین برنامه ای برای کشتن تان بریزد.

نمیدانم لحظه های آخرکه نمی توانستیددست های هم رابگیریدوخداحافظی کنید،چه حرفهایی بین تان ردوبدل شد،چه قرارهایی باهم گذاشتید،اصلاچه شوخیهایی باهم کردید

ولی کاش دستانتان بازبودتاقبل ازآن مرگ گروهی ،سیریکدیگررادرآغوش می کشیدید.

نمی دانم وقتی داخل گودال روی هم افتاده ومنتظربودیدتاسیل خاک رویتان آوارشود،زیرلب چه ذکری می گفتید.

حتمابه تاسی ازاربابتان درگودال قتلگاه لامعبودسواک،یاغیاث المستغیثین روی لب هایتان بود.

یاشایدهم ساده تر،احتمالا یکی ازشما175نفرفریادزده برادرها وعده ماکربلا وبعد همه باهم فریادزدیدیاحسین علیه السلام.

حتم دارم دل آن سربازبعثی که پشت لودرنشسته بودتاخاک رویتان بریزد،باشنیدن این یاحسین لرزیدامابه روی خودش نیاورد.

حتم دارم وقتی چشم آن سربازعراقی به چشم آن نوجوان افتادکه گوشه گودال سرش رابه سوی آسمان گرفته بودویازهرامی گفت دلش لرزیداما به روی خودش نیاورد.

حتم دارم وقتی آن گودال بزرگ پرشدوصدای فریادهایتان خاموش شد،دل آن فرمانده لعنتی لرزیدامابه روی خودش نیاوردحتی سیگارهای مکررهم نتوانست تصویرچهره های معصوم شمارادرآن لحظه های پایانی راازخاطره اش محوکند.

حتم دارم هنوزهم ازشمامی ترسدحتی باهمان دست های بسته ،حتم دارم هنوزصلابت نگاه شماکابوس روزوشبش باشد.

چشمان نگرانتان ازروزی که این خبرراشنیدم مقابل چشمانم ایستاده وخیره خیره نگاهم می کند.

دوست دارم زندگینامه یک یک شمارابخوانم ،تعدادتان آنقدرزیاداست که بینتان ازهرگروه ودسته ای وجودداشته باشد،ازمجردوعاشق گرفته تاکاسب وهنرمندوزن وبچه دار.

فقط باخودم آرزومی کنم ای کاش دستانتان بازبودکه قبل ازآن مرگ گروهی ،بادوانگشت تان علامت پیروزی نشان می دادید.

راستش رابخواهیداین روزها دلم عجیب شورغرورشمارامی زند.برای تکاوران سخت استکه دستشان رامقابل دشمن بگیرندکه طناب پیچش کنند.

بارهاشنیده ایم که غواص هاازآماده ترین نیروهای رزمی هستندبازوان وسینه های سترشماازهمین لباس های چسبیده غواصی پیداست ،بعثی هاهمین غروررانشانه گرفته بودندوگرنه درچنددقیقه همه شما راتیرباران می کردندوخلاص .

غرورشما امازیرآن خاک ها دفن نشد،مثل یک نامه پستی ازهمان گودال ارسال شدبرای ما،برای ماکه درس مقاومت راازشماآموختیم وقسم خوردیم که مثل خودتان تالحظه آخرمقابل دشمن کرنش نکنیم ،غرورشما به مارسیده تادلمان ازعربده های توخالی این وآن نلرزد،شمابادست های بسته مقاومت کردید.

حتم داشته باشیدکه مادستان بازمان رامقابل دشمن درازنخواهیم کرد،شماهم دعاکنیدبرایمان ،دعای شما175 نفربرگشت نمی خورد،این رامطمئنم.

شهیدان سلام ماراهم به خدابرسانیدکه دستان بسته شما دردستان خداست.

دوستان به روح مطهروآزاده ی این صدوهفتادوپنج کبوتردست بسته صلواتی وفاتحه ای نثارکنید.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


توصیه های ازمرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه

خدارافراموش مکن،به دامان قرآن چنگ بزن،غیبت پدرومادرها رانکنید،ماکارهای مهمتر از خودسازی نداریم اهل محاسبه باشید،عناوین دنیوی اگر وفا داشته باشندتالب گورندونوعا هم بی وفا هستند ماابددرپیش داریم ،هستیم که هستیم،دعای سحرحضرت امام باقرعلیه السلام رافراموش نکن،تاخوب پخته نشدید،دست به قلم نبریدوکتاب به جامعه عرضه نکنید، بهشت شیرین است وبهشت آفرین شیرینتر،رفتن به قبرستان در سازندگی انسان موثر است،گاهی یک عصبانیت،بیست سال انسان راعقب می اندازد،همه امامان علیهم السلام لطف دارند،امالطف حضرت رضا علیه السلام محسوس است،درس اخلاق گفتنی نیست ، عمل است

منبع کتاب علامه عارفان

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


بسم الله الرحمن الرحیم

اگرازابعاداجتماعی تقوا غافل شویم ،یک دین خیالی خواهیم داشت.

انسان هادرمجموعه ای ازروابط پیچیده قراردارند.هرکسی نخست باخودش رابطه دارد،یعنی بانیروی های مختلف ومتضاددرونی وبیرونی مادی ومعنوی خودش .دانش پزشکی رابطه ی انسان رابابدنش تنظیم می کندتاضررنکند.

روانپزشکی هم مدعی است که رابطه ی انسان راباروان خودش تنظیم می کندتاآسیب نبیند،چون درهرکدام ازابعادوعرصه های رابطه،نخستین ومهم ترین پرسش این است که چه کنیم تاآسیب نبینیم ؟

نوع دیگرروابط ،رابطه انسان بادیگرانسان هااست.هرکدام ازانسان هافکرومیل وسلیقه ی خاص خوددارند.همه ی انسان هابااین که اندیشه ورنگ وزبانشان باهم فرق دارد،امامنفعت طلبندوبه خودفکرمی کنند.

پس این پرسش اساسی نیزمطرح است که باهرکدام بایدچگونه برخوردکردودربرخوردباجوامع دیگرچه کنیم ؟ آیافرهنگ هایمان رایکی کنیم ویابرفرهنگ خودپافشاری کنیم ؟ بجنگیم یااهل صلح باشیم ؟

عرصه دیگرتعامل آدمی نیزباطبیعت است .دراین عرصه هم دغدغه این است که باامکانات ومنابع طبیعی چگونه برخوردکنیم.

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


السلام علیک یابقیه الله الاعظم

                وقتی که بین نفس وهوس جنگ می شود/قلبم به چشم به هم زدنی سنگ می شود

آقا ببخش بس که سرم گرم زندگیست/کمتردلم برای شما تنگ می شود

نکته های ناب ازامام خمینی قدس سره

نکندکه خدای نخواسته ازمن وشما وسایردوستان ماوسایردوستان امام زمان سلام الله علیه یک وقت چیزی صادربشودکه موجب افسردگی امام زمان سلام الله علیه بشود.

نامه اعمال مامی رودپیش  امام زمان سلام الله علیه هفته دودفعه، به حسب روایت.من می ترسم که مایی که ادعای این راداریم که تبع این بزرگوارهستیم ،شیعه این بزرگوارهستیم ،اگرنامه اعمال راببیند- ومی بیند،تحت مراقبت خداست-نعوذبالله شرمنده بشود. شما اگریک فرزنداتان خلاف بکند،شماشرمنده اید.اگراین نوکرشماخلاف بکند،شماشرمنده اید.درجامعه آدم شرمنده می شودکه پسرش این کارراکرده یانوکرش این کارراکرده ،یااتباعش این کارراکرده .من خوف این رادارم که کاری مابکنیم که امام زمان سلام الله علیه پیش خدا شرمنده بشود.اینهاشیعه های توهستنددارنداین کاررامی کنند-نکنید.یک وقت نکند،یک وقت خدای نخواسته یک کاری ازماهاصادر بشود که وقتی نوشته برود،نوشته هایی که ملائکه الله که مراقب ماهستند،رقیب هستند-هرانسانی رقیب داردومراقبت می شود.ذره هایی که برقلبهای شمامی گذردرقیب دارد.چشم ما رقیب دارد.زبان مارقیب دارد.قلب ما رقیب داردکسانی که مراقبت می کننداینهارا- نکندکه خدای نخواسته ازمن وشما وسایردوستان ماوسایردوستان امام زمان -سلام الله علیه - یک وقت چیزی صادربشودکه موجب افسردگی امام زمان سلاتم الله علیه -بشود.مراقبت کنیدازخودتان .پاسداری کنیدازخودتان .اگربخواهیداین پاسداری شمادردفتری که پاسداران صدراسلام دراوثبت است درآن دفاترثبت بشود،همان طورکه آنهاپاسداری می کردندازخودشان ،شما هم ازخودتان پاسداری کنید،تاثبت بشودآنجا -صحیفه امام جلد8 ص391 

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


الهی هب لی کمال الانقطاع الیک وانرابصارقلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصارالقلوب حجب النورفتصل الی معدن العظمه ،و تصیر ارواحنا معلقه بعزقدسک

ای خدامراانقطاع کامل بسوی خودعطافرماوروشن ساز دیده های دل مارابه نوری که به آن نورتورامشاهده کندتاآنکه دیده بصیرت ما حجابهای نوررابردردوبه نورعظمت واصل گردد و جانهای مابه مقام قدس عزتت درپیوندد.

بخشی ازمناجات امیرالمومنین علی علیه السلام وائمه اطهارعلیهم السلام درماه شعبان  المعظم مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی ص260

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

این انقلاب بی نام خمینی درهیچ جای جهان شناخته شده نیست.

خمینی حقیقت همیشه زنده تاریخ است.

امسال درگرامیداشت بیست وششمین سالگردارتحال ملکوتی بزرگ مردتاریخ معاصر،خمینی کبیر،معمارنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عاشقان وشیفتگان وارادتمندان اوازسراسرایران اسلامی طبق سنوات گذشته باشورواشتیاق وصف ناپذیری درکنار مرقد منورش  گردهم آمدندویادوخاطرات آن عزیزسفرکرده راگرامی داشتندوتجدیدعهدوپیمان مجددی باخلف صالحش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای انجام دادندوباجان ودل به رهنمودهای معظم له گوش فرادادند تاکیدحضرت آقا برروی داشتن بصیرت و وحدت وهم دلی ودوری ازاختلاف تفرقه نصب العین مردم ایران اسلامی است به امیدآن روزی که ازدست باکفایت این سلاله زهرا پرچم پرافتخارایران اسلامی به دست ولی عصر صاحب اصلی انقلاب حضرت بقیه الله الاعظم برسدوندای اسلام ناب محمدی درسرارگیتی طنین اندازشده ومظلومین ومستضعفان روی کره زمین به سروری وشکوه عظمت برسند.امین یارب العالمین

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


 •  

نام مادر حضرت علی اکبر علیه السلام چه بود؟

مادر حضرت علی اکبر (علیه السلام)، لیلی بنت ابی مرّه بن عروه بن مسعود ثقفی است او از طایفه خوش نام و شریف بنی هاشم است و به بزرگانی چون پیامبر اسلام(ص)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) و امام حسین (ع) نسبت دارد.
مادر حضرت علی اکبر (علیه السلام )، لیلی بنت ابی مرّه بن عروه بن مسعود ثقفی است، او از طایفه شریف بنی هاشم بود و نامش در تاریخ لیلی، آمنه، بّره آمده است.


مادر لیلی میمونه دختر ابو سفیان و مادر میمونه دختر ابی العاص بن امیه بوده است،عروه بن مسعود یکی از سادات اربعه در اسلام و از عظمای معروفین است.
 
نام همسر امام حسین علیه السلام در تاریخ؛ لیلی، آمنه، بّره یاد شده است.
 
نسب لیلا و مختار بن ابی عبید در مسعود ثقفی به هم می رسد زیرا لیلا دختر ابی مرة عروة بن مسعود است و مختار فرزند ابی عبیدبن مسعود و ابو مره پدر لیلی با مختار عموزاده می باشند.
 
در باره لیلا،مادر حضرت علی اکبر (علیه السلام)  حارث بن خالد مخزومی سروده است: «خورشید جهان افروز برگرد ما به گردش در آمد و چه کسی از مردم دیده است که مهر تابان در شامگاهان بدرخشد
 
حضرت علی اکبر بزرگترین فرزند بانو لیلی بوده و در یازدهم ماه شعبان سال سی و سوم هجرت دو سال قبل از قتل عثمان جهان را به نور وجود خود روشن ساخت.
 
حضرت علی اکبر، در گفتار و وجاهت و تناسب اندام و خلق و خوی همانند جدش رسول خدا بوده است.
 
ابوالفرج اصفهانی از مغیره روایت کرد: روزی معاویه بن ابی سفیان به اطرافیان و هم نشینان خود گفت: به نظر شما سزاوارترین و شایسته ترین فرد امت به امر خلافت کیست؟ اطرافیان گفتند: جز تو کسی را سزاوارتر به امر خلافت نمی شناسیم! معاویه گفت: این چنین نیست. بلکه سزاوارترین فرد برای خلافت، علی بن الحسین(ع)است که جدّش رسول خدا(ص) می باشد و در وی شجاعت و دلیری بنی هاشم، تبلور یافته است.
 
کنیه آن حضرت « ابوالحسن » و لقبش علی اکبر است. زیرا بنابر صحیح ترین اقوال درباره سن آن حضرت، وی بزرگترین فرزند امام حسین علیه السلام است. برخی سن مبارک ایشان در هنگام شهادت بیست و پنج سال نوشته اند.
 
از بنی هاشم علی اکبر اولین کسی است که در کربلا به شهادت رسیده است.
 
گفتنی است سال وفات این بانو گرانقدر و مقدار عمر ایشان و نیز حضورشان در کربلا محقق نیست. مرحوم قمی در نفس المهموم اظهار نموده است که؛ من به مأخذی دست نیافتم که دال بر آمدن لیلا به کربلا باشد.
 
البته با وجودیکه هیچ یک از مورخان از حضور لیلی در کربلا نگفته است اما یک نمونه از تحریف در وقایع عاشورا در مورد ماجرای حضور ایشان است

ماخذ:پرتال جامع بانوان اهل البیت علیهم السلام

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

درمابقی عمر


قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :من احسن فی مابقی من عمره لم یواخذبما مضی من ذنبه - امالی ،ص 111

درمابقی عمرخود...

شرح حدیث ازمقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی)

گاهی انسان دربرهه ای ازعمرازروی غفلت ازروی شهوت عمل سوئی انجام می دهد،بعدمتنبه می شود،... وآن عملی راکه ازروی غفلت یابی توجهی وعجله وهرعامل دیگری دراین مدت انجام داده بود،آنراترک می کندوکاررابانیکی پیش می برد.فرمود:کسی که درمابقی عمرخودکارنیک انجام بدهد،یعنی آن کاربدی راکه می کرده است ،آنراترک کند،لم یواخذ بما مضی من ذنبه ،اینچنین آدمی به گناهان گذشته ماخوذ(مواخذه) نخواهدشد،خداازآنهاصرف نظرمی کند.راه راکه عوض کرد،خدای متعال درمی گذرد.-27/8/1393

 

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

میلاداسوه تقوی وفضیلت زینت عبادت کنندگان عالم حضرت سیدالساجدین زین العابدین علیه السلام برتمام رهروان ومحبان وشیعیان آنحضرت مبارکباد.

 روز سوم خرداد یادآورحماسه فتح عظیم خونین شهرقهرمان است خرمشهری که قریب دوسال دراشغال چکمه پوشان بعثی عراقی  بود دشمن دراطراف این شهر استحکامات بسیارقوی ایجادکرده بودکه باحساب های طبیعی غیرقابل نفوذ تصورمی گردید لذا صدام معدوم اعلام کرده بوداگرایرانیها بتوانندخرمشهرراازمابازپس بگیرندمن کلیدبصره رادراختیارآنهاقرارمی دهم خلاصه ازدیدگاه دشمنان انقلاب اسلامی واستراتیژیست های نظامی دنیانفوذبه خرمشهرمحال بوداما وقتی خداوندمتعال اراده شیی راداشته باشد قطعا آن چیز محقق خواهدشددراجرای مرحله چهارم عملیات بیت المقدس سرانجام درساعت 30 دقیقه بامدادروزاول خردادسال 61 تلاش رزمندگان اسلام برای آزادسازی خرمشهر آغاز گردید با رمزبسم الله القاسم الجبارین یامحمدبن عبدالله (صل الله علیه وآله وسلم )که منجرشدبه این که درساعت 12 روزسوم خردادقوای ایران ازسمت شمال وشرق واردشهرشده ودرساعت 2 بعدازظهرخرمشهربه طورکامل آزادشده وپرچم پرافتخارجمهوری اسلامی ایران را بر فرازمسجدجامع آن به اهتزازدرآوردند وقلب امام امت وملت راشادسازند.

دراین عملیات 5400 کیلومترمربع ازخاک کشورازلوث بعثیان آزادو19 هزاراسیرو16 هزارکشته به دشمن واردشدوبیش از60فروندهواپیما ،418 دستگاه تانک ونفربروتعدادبسیارزیادی ازادوات ومهمات خسارت به دشمن واردشدوجنگ واردمرحله جدیدی شدوخواب پیروزی صدام ازچشم هم پیمانانش ربوده شدوعراق موضع دفاعی اتخاذکرد. 

 • محمد مزینانی