هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰


عن جابرعن ابی چعفرعلیه السلام قال ،قال لی :

یاجابر من دخل علیه شهررمضان وصام نهاره وقام وردا من لیله ،وحفظ لسانه وفرجه وغض بصره وکف اذانه ،خرج من الذنوب کیوم ولدته امه .قلت :مااحسن هذامن حدیث،جعلت فداک .قال :مااشدهذامن شرط- جامع الاحادیث ،ص 222 الکافی ،جلد2 ص87

جابرمی گوید،امام باقرعلیه السلام به من فرمود:هرکس ماه رمضان براواردشودوروزهایش راروزه بداردوپاسی ازشب را به نیایش برخیزدوزبانش رانگهداردوچشم خودراازحرام بربنددوآزاربه کسی نرساند،مثل روزتولدازمادرازگناهانش پاکیزه می شود.گفتم :چه حدیث خوبی فرمود:چه شرایط دشواری.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

اهمیت روزه گرفتن


قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من قول الله تبارک وتعالی :الصوم لی وانا اجزی به

وللصائم فرحتان حین یفطروحین یلقی ربه والذی نفس محمدبیده لخلوف فم الصائم عندالله اطیب من ریح المسک

پیامبرگرامی اسلام می فرمایدخداوندمتعال فرموده است روزه برای من است ومن پاداش روزه دار رامی دهم (ویااینکه من خودپاداش روزه دارهستم  )آنحضرت می فرماید: برای انسان روزه داردوشادی وخوشحالی است یکی موقعی که می خواهدافطارکندودوم زمانی که درقیامت به ملاقات خداوندمتعال نائل می شود ،قسم به آن کسی جان محمددریدقدرت اوست بوی بددهان روزه دارازمشک وعنبر در نزد خدا خوش بوتراست.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


حلول ماه پرخیروبرکت رمضان برشما وخانواده محترمتان مبارک باد

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:

قداقبل شهرالله بالبرکه والرحمه والمغفره -ماه مبارک رمضان  ماه خداوندمتعال بابرکت و رحمت وآمرزش به شماروی آورده است.

روزه برسه قسم است 1- روزه عام 2-روزه خاص 3- روزه خاص الخاص

روزه عوام آنست که فقط دهان ازخوردنیهاوآشامیدنیهابسته باشدکه متاسفانه غالبا اینگونه روزه می گیرندکم من صام لیس له من صومه الاالجوع والعطش

روزه خاص -علاوه برامساک ازمفطرات ومبطلات روزه ،چشم وگوش وزبان واعضاءوجوارح هم روزه داراست.انشاءالله که همیشه بتوانیم اینگونه روزه بگیریم.

روزه خاص الخاص- ویژه اولیاءالله است که علاوه بردارابودن شرائط روزه خاص قلب هم دائمابه یادخداست.وهرگزفکرگناه به ذهنش خطورنمی کند

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قال علی علیه السلام :من لم یتدارک نفسه باصلاحها اعضل داوه واعیاشفاوه وعدم الطبیب

تصنیف غررالحکم ودررالکلم ص 237 ح 4773

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:هرکس به اصلاح خودنپردازد،بیماری اش سخت می شودودردرمانش به رنج می افتدوطبیبی نخواهدیافت.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قال الرضا علیه السلام

اللهم ان لم تکن غفرت لنافیما مضی من شعبان فاغفرلنافیما بقی منه- سامانه پیامکی هیئت الغدیر

خدایا اگرمارادرروزهایی که ازماه شعبان گذشت نبخشیدی پس مارادرباقیمانده آن بیامرز.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

قال الکاظم علیه السلام:وجدت علم الناس فی اربع ان تعرف ربک وان تعرف ماصنع بک وان تعرف ماارادمنک وان تعرف مایخرجک عن دینک

علمی که برهمه واجب است آن راکسب نماینددرفرمایش امام کاظم علیه السلام بیان شده است

1- علم خداشناسی

2- علم خودشناسی

3-علم وظیفه شناسی

4-علم آفت شناسی

نکته اول: پیامبرخداصلوات الله علیه فرموده طلب العم فریضه علی کل مسلم ومسلمه طلب علم ودانش برتمام مردان وزنان واجب است ویاآن بزرگوارفرموده اطلب العلم من المهدالی اللحد زه گهواره تاگوردانش بجوی پس نتیجه می گیریم کسب هرگونه علم برتمام انسانهاواجب نیست

اگرکسی می خواهدخداشناس شودبایدبه این فرمایش امام معصوم عمل کندمن عرف نفسه فقدعرف ربه کسی خودرابشناسی خداراخواهدشناخت

نکته دوم: اینکه خداوندمتعال دروجودماچه توانایی های ارزشمندی رانهفته است.

نکته سوم:لازم است انسان وظایف خودرادردنیا بشناسدبه واجبات الهی عمل وازحرامها چشم پوشی نماید.

نکته چهارم :شناخت آفت های دینی مثل بدعتها وخرافات وشناخت دشمنان جنی وانسی که مترصدنابودی دین انسان هستند.

 

 • محمد مزینانی