هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰


قسمت هفدهم امربه معروف ونهی ازمنکر

مامورین انتظامی وقضایی حق ندارندازمجرم دفاع کنند

به من نامه می نویسندوبعضی هم تلفن می کنند،می گویند:مانهی ازمنکرمی کنیم اما مامورین رسمی ،طرف مارانمی گیرند،طرف مقابل رامی گیرند،من عرض می کنم که مامورین رسمی -چه مامورین انتظامی وچه مامورین قضایی - حق ندارندازمجرم دفاع کنندبایدازآمربه معروف وناهی ازمنکرشرعی دفاع کنند.همه دستگاه حکومت مابایدازآمربه معروف وناهی ازمنکردفاع کند،این وظیفه است اگرکسی نمازبخواندوکس دیگری به نمازگزارحمله کنددستگاهها ازکدام یک بایددفاع کنند؟ازنمازگزاران یا ازآن کسی که سجاده رااززیرپای نمازگزاران می کشد؟امربه معروف ونهی ازمنکرنیز همین طوراست ،مگرمامورین ومسئولین مامی توانندآمربه معروف وناهی ازمنکررابادیگران مساوی قراردهندچه رسدبه اینکه نقطه مقابل اوراتاییدکنند؟ بیانات مقام عظمای ولایت دردیدارفرماندهان گردانها ،دسته های عاشورای نیروی مقاومت بسیج درمورخه 71/4/22

وظیفه مسئولین است که راه وزمینه رابرای اجرای واجب الهی هموارکنند

جوانان متمایل به امربه معروف ونهی ازمنکرهستند.بنابراین ،وظیفه ما،مسئولین،قانونگذاران ومجریان است که راه وزمینه رابرای این اجرای این واجب الهی همواروفراهم کنیم.امروزبحمدالله مجلس شورای اسلامی ،مجریان ،مسئولین کشورودستگاه قضایی ،همه ازخوداین ملت هستند.مبادادرگوشه وکنار،یادردستگاه انتظامی یاقضای یکسانی باشندکه راه راجلوی امربه معروف وناهی از منکرسدکنندمبادا کسانی باشندکه اگرکسی امربه معروف ونهی ازمنکرکرد،ازاوحمایت نکنند،بلکه ازمجرم حمایت کنندالبته خبرهایی ازگوشه وکنارکشور،دربعضی ازمواردبه گوش من می رسد. هرجاکه بدانم واحساس کنم وخبراطمینان بخشی پیداکنم که امربه معروف ونهی ازمنکرخدای ناکرده موردجفای مامورومسئولین قرارگرفته ،خودم واردقضیه خواهم شد.بیانات مقام معظم رهبری دردیدار قشرهای مختلف مردم درمورخه 71/7/29

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت شانزدهم امربه معروف ونهی ازمنکر

همگان رابه این وظیفه انقلابی توجه دهند

اعمال وگفتارتفرقه انگیزودلسردکننده ازهرکسی صادرشود،خیانت به امام واسلام است،ازحضرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  ،ائمه محترم جمعه ،گویندگان مذهبی دررسانه های عمومی تقاضا می کنم همگان رابه این وظیفه انقلابی توجه دهندوالبته ضمانت اصلی برای این کار،آحادمردم حزب الله اندکه بامشاهده تخلف ازاین وظیفه الهی ،موظف به نهی ازمنکرواعراض ازمتخلفین می باشند.بیانات مقام معظم رهبری درپایان چهلمین روزارتحال حضرت امام قدس سره درمورخه 68/4/23 خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی،ائمه جمعه وگویندگان مذهبی دررسانه های عمومی

ماهنوزتایک جامعه اسلامی فاصله زیادی داریم

امربه معروف ونهی ازمنکرکه یکی ازارکان اساسی اسلام وضامن برپاداشتن همه فرایض اسلامی است ،بایددرجامعه مااحیاء شودوهرفردی ازآحادمردم ،خودرادرگسترش نیکی وبرچیده شدن زشتی وگمراه وفساد،مسئول احساس کند،ماهنوز تایک جامعه کاملا اسلامی که نیکبختی دنیا وآخرت مردم رابه طورکامل تامین کندوتباهی وکجروی وظلم وانحطاطراریشه کن سازد،فاصله زیادی داریم این فاصله ،بایدباهمت مردم وتلاش مسئولان طی شود.فرمایشات مقام معظم رهبری بمناسبت اولین سالگردارتحال حضرت امام درمورخه 69/3/10 خطاب به مردم ومسئولین

مرحله زوربه عهده حکومت است

امربه معروف ،یک مرحله گفتن ویک مرحله عمل دارد،مرحله عمل ،یعنی اقدام بادست وبازور،امروزبه عهده حکومت است وبایدبااجازه حکومت انجام بگیردولاغیر.بیانات رهبرمعظم انقلاب دردیدارباجمع کثیری ازاقشارمختلف مردم قم به مناسبت فرارسیدن 19دیماه (سالروزقیام مرد)درمورخه 68/10/16

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت پانزدم امربه معروف ونهی ازمنکر

مبادا ماآن موذن بدصداباشیم

وظایف روحانیون درایران باکشورهای دیگرمتفاوت است،درآنجامسئولیت دفاع ازحیثیت جهانی اسلام وتنظیم سیستم ونظامی که لزوماتمام جوانب آن براساس اسلام شکل بگیرد،بردوش آنها نیست.آنهاوظیفه امربه معروف ونهی ازمنکرراتاحدی که درفقه مشخص شده وبه اندازه ای که امکان اثرویاقدرت انجام آن باشد،لازم می دانند،امام اداره نظام ومردم وساختن وپرداختن وجمع وجورکردن مجموعه زندگی انسانها براساس اسلام ،کاربسیارپیچیده وظریف ودشواری است که دراین زمان بردوش ماوعلمادرجامعه اسلامی است،بارهابه خودودوستانم گفته ام که مباداماآن موذن بدصداباشیم که عشق به اسلام رادردلها فرونشانیم واستفهام عظیمی راکه دردنیابرای شناخت اسلام بوجودآمده است باپاسخ منکروزشتی پاسخ دهیم . بیانات مقام معظم رهبری درمراسم بیعت مدرسان ،فضلا،طلاب حوزه علمیه مشهدبه همراه نماینده ولی فقیه درخراسان وتولیت آستان قدس رضوی درمورخه 68/4/20

هیچکس نبایدبه اتکای اینکه فلان جافلان تخلف شده نظام راتضعیف کند

هیچکس نمی تواندبه اتکای این که فلان جاتخلف شده ،حرکتی انجام بدهدیاحرفی بزندکه این نظام اسلامی راتضعیف کند،البته برای اصلاح مفاسد،همه بایدازطریق معقول خودش کارکنند.امربه معروف ونهی ازمنکریک واجب اسلامی است وبایددرمیان مردم رایج بشود.آیاسنت جهاددرمقابل ظلم وامربه معروف ونهی ازمنکردراسلام ،اجازه چنین فکری رابه مامی دهد.حاشاوکلاء این جاپرچم مبارزه باظلم راحفظ خواهدکرد.بیانات ولی امرمسلمین دردیدارجمعی ازروحانیون ائمه جمعه ووعاظ نقاطمختلف کشوردرآستانه ماه مبارک رمضان درمورخه 70/12/14

علمای دین بایدمردم راهدایت کنند

علمای دین بایدمردم راهدایت کنند،بایدراهنمایی کنند،کیفیت نهی ازمنکررابیان کنند،ومنکررابرای آنهاشرح دهندبایدخطرات رابشناسیم.بیانات مقام معظم رهبری دردیدارعلماوروحانیون درمورخه 71/5/7 

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت چهاردهم -امربه معروف ونهی ازمنکر

امربه معروف ونهی ازمنکررودرواسی وخجالت برنمی دارد

بحمدالله ایران اسلامی ،باقدرت وصلابت کامل ،درمقابل همه دشمنان ایستاد،وایستاده است ،چرا؟ایران که همان ایران 150سال قبل است این ،به خاطراحساس وظیفه شما ،به خاطرهمین حضورشما وبه خاطرهمین روحیه حزب الهی شما،وبه خاطراین است که زن ومردمسلمان ،تاهمه جاحاضرند،ازایمان واسلام وانقلابشان دفاع می کنند،این هاست که این کشورراحفظ کرده است ،مگرطوری دیگرمی شوداین کشوررا،بااین همه دشمن وبدخواه که چشم طمع به منابع زیرزمینی وبازارهای آن دوخته اند،حفظ کرد؟مگرمی شوددرمقابل آنها،بدون این روحیه مقاومت کرد؟این گونه است که کشورحفظ می شود،باامربه معروف ونهی ازمنکر،منتهی من دوتذکربه شماجوانهای عزیز-درهرجای کشورکه هستند-می دهم.اولا امربه معروف ونهی ازمنکریک واجب است که رو در بایستی وخجالت برنمی داردماگفتیم :اگردیدیدکسی مرتکب خلافی می شود،امرکنیدبه معروف ونهی کنیدازمنکر.یعنی به زبان بگویید.نگفتیم مشت وسلاح وقوت به کارببرید.اینهالازم نیست. خدای متعال که این واجب رابرمامسلمانها نازل فرموده است ،خودش می داندمصلحت چگونه است .ماهم تاحدودی حکم ومصالح الهی رادرک می کنیم،بزرگترین حربه درمقابل گناهکار،گفتن وتکرارکردن است،این که یک نفربگویداما10نفرساکت بنشینندوتماشاکنند،نمی شود.اگریکی خجالت بکشدویکی بترسد،این که نهی ازمنکرنخواهدشد.نهی ازمنکراراده وتصمیم وقدرت وشجاعت لازم دارد.

نهی ازمنکراراده وتصمیم وقدرت وشجاعت لازم دارد

این نکته اول ،اراده وتصمیم وقدرت وشجاعت لازم دارد.که به حمدالله،درقشرهای مردم ماودرزن ومردماوجوددارد.بایدآن رابکاربگیرید.منتظرنباشیدکه دستگاهها بیایندوکاری بکنند،بعضی مردم به اینجاتلفن زدند،نامه نوشتند،سفارش کردندکه آقاشماگفتیدنهی ازمنکر.سیل پشتیبانیهاهم انجام گرفت .اماعملا کاری نشد.عملاچه کارمی خواستیدشود؟مگرلازم است که اینجا هم دولت وارد شودیادستگاه قضایی مستقیما واردشود؟خودمردم بایدواردبشوند.خودمردم بایدنهی کنند.البته دولت ،مجلس شورای اسلامی ،دستگاه قضایی ونیروی انتظامی ،موظفندکه ناهی از منکر را پشتیبانی کنند.این وظیفه آنهاست.مباشرکار،خودمردم می توانندباشند،وبایدباشند.بخش عمده قضیه ،اینجاست،جوان رزمنده ،خانواده شهیدداده ،خانواده ایثارگر،خانواده اهل انفاق،مومنین نماز خوان وروزه بگیر،مسجدبرو،دلسوزان انقلاب ،روشنفکران علاقمندبه مفاهیم اسلامی وانقلابی ،همه اینها،بایددرصحنه باشند.بیانات مقام معظم رهبری دردیدارباقشرهای مختلف مردم درتاریخ 71/7/29  

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت سیزدهم -امربه معروف ونهی ازمنکر

امربه معروف ونهی ازمنکرفقط این نیست که ما،برای اسقاط تکلیف ،دوکلمه بگوییم ،آن هم درمقابل منکراتی که معلوم نیست ازمهمترین منکرات باشند.وقتی یک جامعه راموظف می کنندکه آحادش بایددیگران رابه معروف امروازمنکرنهی کنند.این به چه معناست؟چه وقت ممکن است آحادیک ملت آمربه معروف وناهی ازمنکرباشند؟وقتی که همه ،به معنای واقعی ،درمتن مسائل کشور حضورداشته باشند،همه کارداشته باشند.این ،به معنای یک نظارت عمومی ا ست ،یک همکاری عمومی است ،یک معرفت بالا درهمه است.امربه معروف اینهاست .والااگرماامربه معروف رادر یک دایره محدود،آن هم به وسیله افرادمعلومی ،زندانی کنیم ،دشمن هم درتبلغات خودش ،بنامی کند سمپاشی کردن.بیانات حضرت آیت الله خامنه ای دردیدارباعلماوروحانیون درتاریخ 71/5/7 

همه جا ،جای نهی ازمنکراست

همه جا،جای نهی ازمنکراست .یک دانشجوهم ،درمحیط درس ،می تواندنهی ازمنکرکند،یک کارمندشریف هم ،درمحیط کارخود،می تواندنهی ازمنکرکند،یک کاسب مومن هم ،درمحیط کارخود، میتواندنهی ازمنکرکند،یک هنرمندهم ،باوسایل هنری خودمی تواندنهی ازمنکرکند،روحانیون درمحیط های مختلف ،یکی ازمهمترین عوامل نهی ازمنکروامربه معروف اند.نمی شوداین واجب بزرگ الهی رادردایره های کوچک ،محدودکرد.کارهم ،کارهمه است.این طورنیست که مخصوص عده خاصی باشد.فرمایشات مقام معظم رهبری دردیدارباعلما وروحانیون درتاریخ 71/5/7

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


باعرض تبریک وتهنیت به مناسبت میلادسراسرنورحضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام

سئل علیه السلام عن خیارالناس ؟ فقال علیه السلام الذین اذااحسنوا استبشرواواذااسائوااستغفروا واذااعطواشکرواواذاابتلوا صبروا واذاغضبو عفو

ازامام رضا علیه السلام سوال شدبهترین بندگان خداچه کسانی هستند؟حضرت فرمودافرادی که وقتی خوبی می کنندخوشحال می شوندووقتی بدی می کننداستغفارمی کنندوزمانی که به آنهاعطا می شودشکرگذاری می کنندووقتی گرفتارمی شوندصبرمی کنندوزمانی که خشمگین می شوندعفوبخشش می نمایند.

 • محمد مزینانی
 • ۱
 • ۰


قسمت دوازدهم امربه معروف ونهی ازمنکر

سنت انتقادمشفقانه به مسولین ،یکی ازمواهب الهی است

دیگرآنکه درنظام اسلامی ،اگرچه رسم وسنت انتقادونصیحت مشفقانه به مسولین ،یکی ازمواهب الهی ومفاخراسلامی ومایه رشدوارتقاء وپیشرفت امورومصداق بارزفریضه امربه معروف است وبایددرجامعه بماندوتوسعه وکیفیت بیابد،ولی مخلوط کردن این کارمستحسن ولازم بااشاعه روحیه بدبینی وسوء ظن به کارگزاران اصلی کشوروبدگویی ازآنان -که به تضعیف جایگاه آنان بینجامد- خطایی بزرگ وخیانت آمیزخواهدبود.امام خمینی (رحمه الله علیه )می فرماید:امربه معروف یکی ازدستورات اسلام است .ودرادامه می فرماید:من درمیان شما باشم یانباشم به همه شما سفارش ووصیت می کنم که نگذاریدانقلاب بدست نااهلان ونامحرمان بیافتد.بیانات مقام معظم رهبری بمناسبت دومین سالگردامام درمورخه 10/3/69

تکلیف مردم ،امربه معروف ونهی ازمنکربالسان است

البته من عرض می کنم - قبلا هم گفته ام - درجامعه اسلامی،تکلیف عامه مردم امربه معروف ونهی ازمنکربالسان است ،بازبان .اگرکاربه برخوردبکشد،آن دیگرتکلیف مسئولین است .آنها باید وارد شوند.اماامربه معروف ونهی ازمنکرزبانی ،مهمتراست.چیزی که جامعه رااصلاح می کند،همین نهی ازمنکرزبانی است .آن آدم بدکار،آن آدم خلافکار،آن آدمی که اشاعه فحشامی کند،آن آدمی که قبح گناه راازجامعه می خواهدببرد،مردم بایدبه اوبگویند10نفر،100نفر،1000نفر افکارعمومی روی وجودوذهن اوبایدسنگینی کند.این ،شکننده ترین چیزهاست.فرمایش مقام معظم رهبری دردیداربا فرماندهان گردانها ودسته های عاشورای نیروی مقاومت بسیج درمورخه 23/4/71

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۱
 • ۰


امام صادق علیه السلام فرمود:سزاواراست انسا ن مومن 8 خصلت راداراباشد:

1- درزمان بروزفتنه هاوآشوب هاباوقاروآرام باشد2- درهنگام نزول بلاها وامتحانات الهی صبوروشکیباباشد3- هنگام رفاه وآسایش شکرگزارباشد4-به آنچه خداروزیش کرده قانع باشد5- دشمنان ومخالفان راموردظلم واذیت قرارندهد6-بردوستان برنامه ای راتحمیل ننماید7- جسمش خسته 8- ولی دیگران ازاوراحت وازهرجهت درآسایش باشند.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت یازدهم امربه معروف ونهی ازمنکر

اعمال وگفتارتفرقه انگیزودلسردکننده خیانت به امام واسلام است

اعمال وگفتارتفرقه انگیز ودلسردکننده ازهرکسی صادرشود،خیانت به امام واسلام است.ازحضرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ،ائمه محترم جمعه ،گویندگان مذهبی دررسانه های عمومی تقاضامی کنم همگان این رابه این وظیفه انقلابی توجه دهندوالبته ضمانت اصلی برای این کار،آحادمردم حزب الله  اندکه بامشاهده تخلف ازاین وظیفه الهی ،موظف به نهی ازمنکرواعراض ازمتخلفین می باشند.بیانات رهبرمعظم انقلاب درپایان چهلمین روزارتحال امام خمینی (ره )خطاب به مردم ومسولین ومذهبی 68/4/68

امربه معروف ونهی ازمنکریک واجب فراموش شده

امربه معروف ونهی ازمنکر،یاد آوری یک واجب فراموش شده است ،مابایدخودرابه سرچشمه اسلام برسانیم تازندگی به تمامی شیرین شود.قرآن کریم می فرمایدالذین ان مکناهم فی الارض اقاموالصلاه وامروابالمعروف ونهوا عن المنکرمن می خواهم این واجب فراموش شده اسلام رابه یادشما ملت ایران بیاورم ،امربه معروف ونهی ازمنکرهمه آحادمردم بایدوظیفه امرکردن به کارخوب ونهی کردن ازکاربدرابرای خودقائل باشند.این ،تضمین کننده حیات طیبه درنظام اسلامی خواهدبود.عمل کنیم تاآثارش راببینیم .امربه معروف ،یک مرحله گفتن ویک مرحله عمل دارد.مرحله عمل ،این اقدام بادست وبازو،این مرحله ،امروزبه عهده حکومت است وبایدبااجازه حکومت انجام بگیردولاغیر.اماگفتن بازبان ،برهمه واجب است وهمه بایدآن رابدون ملاحظه انجام بدهند.مقام معظم رهبری قم 68/10/19

امربه معروف ونهی ازمنکرضامن برپاداشتن همه فرایض اسلامی

تمامی آحادملت مسلمان ،درحفظ وحراست ازاحکام نورانی اسلامی وسعی درگسترش وتعمیق آن درجامعه ،دارای وظیفه ای بزرگند.امربه معروف ونهی ازمنکرکه یکی ازارکان اساسی اسلام وضامن برپاداشتن همه فرایض اسلامی است ،بایددرجامعه مااحیاء شودوهرفردی ازآحادمردم ،خودرادرگسترش نیکی وبرچیده شدن زشتی وگمراهی وفساد،مسول احساس می کند.ماهنوزتایک جامعه کاملااسلامی  که نیکبختی دنیاوآخرت مردم رابه طورکامل تامین کندوتباهی وکجروی وظلم وانحطاط راریشه کن سازد،فاصله زیادی داریم .این فاصله ،بایدبه همت مردم وتلاش مسئولان طی شودوپیمودن آن ،باهمگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکرآسان گردد.پیام ولی امرمسلمین بمناسبت اولین سالگردارتحال امام خمینی قدس سره درمورخه 69/3/10

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت دهم :امربه معروف ونهی ازمنکر

سوء استفاده ازمنابع عمومی

 نهی ازمنکردرهمه زمینه های مهم وجوددارد. مثلاکارهایی که افرادتوانا دستشان می رسدوانجام می دهند،همین سوء استفاده ازمنابع عمومی ،همین رفیق بازی درمسائل عمومی کشور،درباب واردات ،درباب شرکتهاودرباب استفاده ازمنابع تولیدی وغیره ،همین رعایت رفاقتهاازسوی مسولان .یک وقت دونفرتاجروکاسب هستندوباهم همکاری ورفاقت می کنند،آن یک حکم دارد،یک وقت هست  که آن کسی که مسئول دولتی است وقدرت واجازه وامضاء دردست اوست ،بایک نفررابطه ویژه برقرارمی کند،این آن چیزی است که ممنوع وگناه وحرام است ونهی ازآن برهمه کسانی که این چیزها رافهمیده اند- درخوداداره ،درخودآن بخش ،برمافوق او،برزیردست او- واجب است ،تافضا برای کسی که اهل سوء استفاده است ،تنگ بشود.بیانات مقام معظم رهبری درخطبه های نمازجمعه مورخه 79/9/25

درمحیط خانواده هم می شودنهی ازمنکرکرد

درمحیط خانواده هم می شودنهی ازمنکرکرد.دربعضی ازخانواده ها حقوق زنان رعایت نمی شود،دربعضی ازخانواده ها حقوق جوانان رعایت نمی شود،اینهارابایدبه آنهاتذکردادوازآنهاخواست.حقوق کودکان راتضییع کردن ،فقط به این هم نیست که انسان به آنهامحبت نکند،نه ،سوء تربیتها ،بی اهتمامیها،ترسیدنها،کمبودعواطف وازاین قبیل چیزها هم ظلم به آنهاست .منکراتی که درسطح جامعه وجودداردومی شودازآنها نهی کردوبایدنهی کرد،ازجمله اینهاست ،اتلاف منابع عمومی ،اتلاف منابع حیاتی ،اتلاف برق ،اتلاف وسایل سوخت،اتلاف موادغذایی ،اسراف درمصرف آب واسراف درمصرف نان ،مااین همه ضایعات نان داریم ،اصلا این یک منکراست ،یک منکردینی است ،یک منکراجتماعی واقتصادی است ،نهی ازاین منکرهم لازم است.هرکسی به هرطریقی که می تواند،یک مسئول یک طوری می تواند،یک مشتری نانوایی یک طورمی تواند،یک کارگرنانوایی طوردیگرمی تواند.طبق بعضی ازآمارهایی که به مادادند،مقدارضایعات نان مابرابراست بامقدارگندمی که ازخارج واردکشورمی کنیم آیااین جای تاسف نیست؟همه اینهامنکراست ،ونهی ازاینهالازم است ،طبق نهج البلاغه ،امیرالمومنین علیه السلام نهی ازاینهارایکی ازمحورهای اصلی توصیه های خودقرارداده است.درباب مسولان ،این طورمشی کردن وعمل کردن ودستوردادن وقاعده معین کردن ،درباب عموم مردم هم آنهاراوادارکردن به حضور،به فعالیت وبه احساس مسئولیت درمسائل اجتماع ،باهمین امربه معروف ونهی ازمنکر-بیانات مقام معظم رهبری درخطبه های نمازجمعه مورخه 79/9/25 

 • محمد مزینانی