هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۱۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

فرارسیدن هفته دفاع مقدس رابه تمام غیورمردان جامعه اسلامی ایران وتمام آزادی خواهان جهان تبریک وتهنیت عرض می نمایم

دوران دفاع مقدس یادآوررشادتها،ایثارها ازجان گذشتن بزرگ مردانی است که باتمام وجودخود از کشور عزیزایران اسلامیمان دفاع جانانه نمودندودشمن رااز بخشی ازخاک ایران راکه اشغال کرده بودنداخراج نمودندایران قهرمان به دنیاثابت کردکه باتکیه برایمان وتوکل برخدای متعال والگوقراردادن  منطق اباعبدالله الحسین علیه السلام هیهات مناالذله شکست ناپذیراست وهمیشه عزتش مستدام خواهد بود اگرمسلمانان سایرکشورها که تحت ظلم وستم اجانب قراردارند الگوی آنها انقلاب اسلامی و8سال دفاع مقدس باشدپیروزی ایشان باعنایات الهی قطعی خواهدبودزیراجنودشیطان درمقابل چنین قدرتهایی تاب مقاومت راندارندونابودخواهندشد.ان تنصروالله ینصرکم ویثبت اقدامکم

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


فرارسیدن عیدسعیدومبارک غدیرخم ،عیدامامت وولایت برشما شیفتگان ولایت مبارک باد

چون عیدغدیراشرف اعیاداست \ذکرصلوات بهترین اوراداست

شادن اگرجمله محبان چه عجب\زیراکه دل آل محمدشاداست


روزی که لوای بلغ افراخته شد\منبرزجازشتران ساخته شد

فرمان به نبی رسیدکزنصب علی\کارتووتبلیغ توپرداخته شد


ازپای کلیم عشق بشکافت غدیر\آئینه وش ازنورخداتافت غدیر

یک برکه شده است چشمه ساربرکت\تشریف ولایت ازعلی یافت غدیر


شخصیت ممتازجهان است علی \حاکم بزمین وآسمان است علی

درروزغدیرخم محمدفرمود\ملای چومن به انس وجان است علی


ازعین علی عیون مابینا شد\ازلام علی لسان ماگویاشد

دریاء علی نورخدامی بینم \زان نورمحمدوعلی پیداشد

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

عبدالله بن المبارک : وکان الامام الهادی علیه السلام اطیب الناس بهجه واصدقهم لهجه -مناقب آل ابی طالب ج 3 ص 333

امام هادی خوش روترین وراست گوترین مردم بود

قال الهادی علیه السلام :من یزرع خیرا یحصدغبطه ومن یزرع شرا یحصدندامه -بحارالانوارج 75 ص 373

هرکه بذرخوبی بکارد،شادمانی دروکندوهرکه تخم بدی بیافشاند،پشیمانی درومی کند.

 

قال الهادی علیه السلام : اذکرحسرات التفریط باخذتقدیم الحزم - بحارالانوارج 75 ص 370

حسرت کوتاهی کردن راباپیشه کردن دوراندیشی ،یادکن

 

 

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت آخر-امربه معروف ونهی ازمنکر

کسی که خودش آلوده وگرفتاراست که نمی تواندازفضیلتی دفاع کند

دشمن ازراه اشاعه فرهنگ غلط ،فرهنگ فسادوفحشا،سعی می کند،جوانهای ماراازما بگیرد،کاری که دشمن ازلحاظ فرهنگی می کند،یک تهاجم فرهنگی ،بلکه بایدگفت یک شبیخون فرهنگی یک غارت فرهنگی ویک قتل وعام فرهنگی ست .امروز دشمن این کارراداردبامامی کند.چه کسی می تواندازاین فضیلتهادفاع کند؟آن جوان مومنی که دل به دنیا نبسته ،دل به منافع شخصی نبسته است .می تواندبایستدوازفضیلتهادفاع کنداین جوان بااخلاص،می توانددفاع کند.این جوان ،ازانقلاب ،ازاسلام،ازفضائل وارزشهای اسلامی می توانددفاع کند.لذا چندی پیش گفتم :همه امربه معروف ونهی ازمنکرکنندالان هم عرض می کنم ،نهی ازمنکرکنید،این ،واجب است این مسئولیت شرعی شماست امروزمسئولیت انقلابی شماهم هست ،البته جوان حزب الهی هم بایدباهوش باشد،بایدچشمهایش رابازکندونگذاردکسی درصفوف اورخنه کندوبه نام امربه معروف ونهی ازمنکر،فسادایجادنمایدکه چهره حزب الله راخراب کند.بایدمواظب باشید،این به عهده خودتان است ،من یقین دارم - وتجربه های این چندسال هم نشان داده-تانیروهای مومن وحزب الهی برای انجام کاری به میدان می آیند،یک عده عناصربدلی ودروغین بانام اینها،درگوشه ای فسادی ایجادمی کنند، تاذهن مسئولین رانسبت به نیروهای مومن وحزب الهی ومردمی چرکین کنند.مواظب باشید،مسئله امربه معروف ونهی ازمنکرمثل مسئله نمازاست ،یادگرفتنی است بایدبروید ویادبگیرید. مسئله داردکجاوچگونه بایدامربه معروف ونهی ازمنکرکرد.بیانات مقام معظم رهبری دردیداربافرماندهان گردانهاودسته های  عاشورای نیروی مقاومت بسیج سراسرکشوردرسالروزشهادت امام سجادعلیه السلام درمورخه  71/4/22

نیروهای مومن بایددرصحنه باشند

مهمترین وظیفه که درصراط امربه معروق ونهی ازمنکروجوددارد،این است که آن نیروهای مومن وآمربه معروف وناهی ازمنکروآنهایی که درنظام اسلامی انگیزه دارند،بایددرصحنه باشند.همه جا باید حضورداشته باشند،حزب الهی بودن یعنی آماده کاربرای انجام تکلیف الهی بودن ،این یک ارزش است .بیانات ولی امرمسلمین دردیدارباعلماء وروحانیون درمورخه 71/7/29

ایثارگران بایددرصحنه باشند

خودمردم بایدنهی ازمنکرکنند،مباشرکار،خودمردم می توانندباشند،بخش عمده قضیه اینجاست ،جوان رزمنده ،خانواده شهیدداده ،خانواده ایثارگر،خانواده اهل انفاق ،مومنین نمازخوان،وروزه بگیرومسجدبرو،دلسوزان انقلاب ،روشن فکران علاقمندبه مفاهیم اسلامی وانقلابی همه اینهابایددرصحنه باشند.بیانات مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای دردیداراقشارمختلف مردم درمورخه 71/7/29  

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت بیست ودوم -امربه معروف ونهی ازمنکر

همه رابه پیروی ازتعالیم قرآن تشویق نمایند.

ماهنوزتایک جامعه کاملا اسلامی که نیکبختی دنیاوآخرت مردم رابه طورکامل تامین کندوتباهی وکجروی وظلم وانحطاط راریشه کن سازد،فاصله زیادی داریم .این فاصله ،بایدباهمت مردم وتلاش مسئولان طی شودوپیمودن آن ،باهمگانی شدن امربه معروف ونهی ازمنکرآسان گردد.مساجدبه عنوان پایگاههای معنویت وتزکیه وهدایت،روز به روز گرمتروپررونق ترشودونشان ایمان وعمل واخلاق اسلامی درگوشه وکنارجامعه درمراکز دولتی وادارات ودانشگاهها همه رابه پیروی ازتعالیم نورانی قرآن تشویق نمایند.پیام مقام معظم رهبری به مناسبت اولین سالگردارتحال امام (قدس سره )درمورخه 69/3/10

باعواملی که محیط راازشکل اسلامی خارج کندمقابله کنید.

باعواملی که محیط راازشکل اسلامی خارج کنندمقابله کنید،باگفتار،باسخنرانی ،باپخش جزوات مناسب ،باتذکرات بجا،باامربه معروف ونهی ازمنکر،که وظیفه شمادرداخل محیط کاری تان ودرهمه جاهاست .بااین روشها،کاری کنیدکه فضا،فضای اسلامی شود.یعنی هرکس وارداین اداره ،وارداین شرکت دولتی شد،وارداین کارخانه شد،احساس کنداینجا جای مسلمانهاست ومحیط ،اسلامی ست ،این ،وظیفه عمده شماست وهمه موظفددراین وظیفه به شما ،کمک کنند.این بانوان مسلمانی که درادارات اند،رفتارشان ،لباسشان ،منششان ،بایدمسلمانی باشدوشمادراین زمینه ،تکلیف ومسولیت دارید،البته باروش اسلامی باهمان شیوه ای که نهی ازمنکراسلامی دارد،نه باروشهای غیراسلامی وباخشونتهای نادرست. بیانات رهبربزرگوارانقلاب اسلامی به اعضای انجمن های اسلامی ادارات ،کارخانجات وبیمارستانهادرمورخه 71/6/4

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت بیست ویکم - امربه معروف ونهی ازمنکر

دوفریضه مهم الهی وسیله بسیارمفیدوموثر است.

من تاکیدمی کنم که جوانها ی عزیزومومن ،آحادمردم ،زن ومردمسلمان ،امربه معروف ونهی ازمنکرراکه دوفریضه مهم الهی وجزوچیزهایی است که می توان دراین جهت برای ملت ما وسیله بسیارمفیدوموثروپیش برنده ای باشد،فراموش نکنند. خطاب مقام معظم رهبری به جوانان درپیام نوروزی سال 82

اصلا لازم نیست زبان گزنده باشد

بهترین شیوه برخوردبامنکرات چیست؟بستگی به این داردکه چه کسی بخواهدبرخوردبکند،اگرشمابخواهیدبرخوردکنیدزبان است.شما به غیراززبان ،هیچ تکلیف دیگری ندارید،نهی ازمنکربرای مردم فقط زبانی است.البته برای حکومت ،اینطورنیست .اگرمنکربزرگی باشد،برخوردحکومت احیانا ممکن است ،برخوردقانونی وخشن هم باشد،لیکن نهی ازمنکروامربه معروفی که درشرع مقدس اسلام هست ،زبان است (انماهی اللسان)

تعجب نکنید،من به شما عرض می کنم که تاثیرامرونهی زبانی - اگرانجام بگیرد- ازتاثیرمشت پولادین حکومتهابیشتراست ،من چندسال است که گفته ام امربه معروف ونهی ازمنکر،البته عده ای این کاررامی کنند،اماهمه نمی کنند.همه تجربه نمی کنند،اصلا لازم هم نیست زبان گزنده باشدویاشما برای رفع آن منکر،سخنرانی بکنید،یک کلمه بگویید:آقا، خانم،برادر،این منکراست . شما بگویی ، نفردوم بگوید،نفرسوم بگوید،نفردهم بگوید،نفرپنجاهم بگوید،کی می تواندمنکرراادامه بدهد؟البته به شمابگویم عزیزان من ،منکررابایدبشناسید،چیزهایی  ممکن است به نظربعضی منکربیاید،درحالکیه منکرنباشد.بایدمعروف ومنکررابشناسید.واقعا بایدبدانیداین منکراست .بعضی گفته اندکه بایداحتمال تاثیروجودداشته باشد.من می گویم احتمال تاثیرهمه جاقطعی است ،منکردرنزدحکومتهای قلدر،قدرتمندها وسلاطین .آنهایندکه البته حرف حساب به گوششان فرونمی رودواثرنمی کند،اما برای مردم چرا.برای مردم  ،حرف اثردارد.بنابراین ،پاسخ من این شدکه بهترین روش برای شما که ازمن سوال کردیدزبان است .

وظیفه جوانان حزب الهی ومومن درمقابل کجرویها وسوء نیتها که دربعضی جاها مشاهده می شودچیست ؟اگرمنکراست وظیفه ،نهی ازمنکراست.بیانات مقام معظم رهبری درجلسه پرسش وپاسخ دانشگاه تهران مورخه 77/2/22  

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

واکسن انحراف

واکسن انحراف

ازمهمترین خطرهایی که انسان راتهدیدمی کندوجودمیکروب است که هم زیاداست وهم قابل رویت نیست ،نمی توان همه میکروبها راازبین برد،دربهداشت سخن ازبالابردن ضریب مقاومت بدن دربرابر میکروب است وآن به وسیله واکسن است ،بایددربرابرالقاء شبهات که میکروب است باواکسن بصیرت دینی وارتباط بیشترباقرآن ومعارف دینی مقابله نمود.

کتاب نکته های مفیدیاسخنرانیهای کوتاه ص 61

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


Image result for ‫بهشت‬‎

 • محمد مزینانی
 • ۱
 • ۰

آرامش واقعی


Image result for ‫بهشت‬‎

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت بیستم -امربه معروف ونهی ازمنکر

امربه معروف ونهی ازمنکررااقامه کنید،جوانان درمحیط خودشان ،امربه معروف ونهی ازمنکرکنند.چراکه این واجب - امربه معروف ،امربه کارهای خوب - درجامعه اسلامی هنوزاقامه نشده است ؟ نگوییدبه من چه ،اوهم نمی تواندبگویدبه توچه ،اگرهم گفت ،شمااعتنانکنید.بعضی خیال می کنند،تامنکری دیده شد، باید بامشت به سراغش بروند نه ،ماسلاحی داریم که ازمشت کارگرتراست ، آن چیست ؟سلاح زبان ،زبان ازمشت خیلی کارگرترونافذتر وموثرتراست، مشت کاری نمی کند.بعضی ازجوانان به مانامه می نویسندکه اجازه بدهیدمابااین تظاهرات منکراتی ،مقابله کنیم .خیلی خوب ،مقابله کنید ،اماچطور؟ بریزید طرف مقابل را تکه پاره کنید؟نه ،این نیست .حرف بزنید،بگویید،یک کلمه بیشترهم نمی خواهد،لازم نیست یک سخنرانی بکنید.کسی که می بینیدخلافی مرتکب می شود- دروغ ،غیبت ،تهمت ،کینه ورزی نسبت به برادرمومن،بی اعتنایی به محرمات دین ،بی اعتنایی به مقدسات ،اهانت به پذیرفته های ایمانی مردم ،پوشش نامناسب ،حرکت زشت -یک کلمه آسان بیشترنمی خواهدبگویید:این کارشماخلاف است ،نکنید،لازم نیست که باخشم همراه باشد.شما بگویید، دیگران هم بگویند،گناه درجامعه خواهدخشکید.چراازگفتن ابامی کنند؟یک عده براثرضعف نفس ازگفتن ابامی کنند.یک عده هم خیال می کنندکه گفتن فایده ای ندارد.بایدبادست جلوبروندنه ،زبان ازدست خیلی مهمتراست .امربه معروف ونهی ازمنکررااقامه کنید،نگذاریدجوامع جوان - چه درمدرسه ها ،وچه در دانشگاهها - کاربه فسادبکشد،این مراکزبرای دشمن هدف است.بدانیدکه نسل جوان این جامعه واین ایران اسلامی زنده است ،دشمن این راهم بداند،بابودن شماجوانان مومن ،حجت برماتمام است.سخنرانی مقام معظم رهبری دردیدارباگروه کثیری ازدانشجویان ودانش آموزان به مناسبت سیزدهم آیانماه (روزمبارزه بااستکبار)1370/8/15

این واجب الهی رابه پادارید

ماعرض کردیم به ملت عزیز،وگفتیم که امربه معروف ونهی ازمنکر،این واجب الهی رابرپابداریدودربین جوانان درسراسرکشور،شوروغوغایی بوجودآمد،پس پیداست این جوانان متمایل به امربه معروف ونهی ازمنکرهستند،بنابراین وظیفه ما،قانون گذاران ومجریان است که راه وزمینه رابرای اجرای این واجب الهی همواروفراهم کنیم .بیانات مقام معظم رهبری دردیدارقشرهای مختلف جامعه درمورخه71/7/29

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی