هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

خیردنیا وآخرت

قال علی علیه السلام :من اعطی اربع خصال فی الدنیافقداعطی خیرالدنیاوالاخره وفازبحظه منهما :ورع یعصمه عن محارم الله ،وحسن خلق یعیش به فی الناس،وحلم یدفع به جهل الجاهل ،وزوجه صالحه تعینه علی امرالدنیا والاخرها- الامالی للطوسی ص 577 ح 1190

امام علی علیه السلام :به هرکس دردنیاچهارخصلت داده شود،خیردنیا وآخرت به اوداده شده وبه بهره خودازهردورسیده است :پارسایی ای که اوراازحرام های خدانگه دارد،خوش خویی ای که با آن درمیان مردم زندگی کند،بردباری ای که باآن ،نادانی وجسارت نادان رارفع کندو همسر شایسته ای که اورادرکاردنیا وآخرت کمک کند.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

میلادمسعودپنجمین اخترتابناک امامت وولایت حضرت امام محمدباقرعلیه السلام برشما ارادتمندان به آنحضرت مبارکباد

قال الباقرعلیه السلام :ایاک والتفریط عندامکان الفرصه فانه میدان یجری لاهله الخسران.

مبادا فرصت های به دست آمده راازدست بدهی که دراین میدان آن که وقت راضایع کند،زیان می بیند.

تحف العقول ص 213

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

بسم الله الرحمن الرحیم

جهت فرزنددارشدن 2راه مطرح است 1- به طبیب حاذق ومتخصص مراجعه کردن2-ارتباط معنوی با خداوندمتعال

1-  هرزمانی که موذن اذان می گوید زن وشوهردرمنزل باصدای بلنداذان بگویند.

2-  هرروز زن وشوهر ذکرشریف استغفرالله ربی واتوب الیه رازیادبگویند .

3-  بعدازنمازهای واجب زن وشوهردرسجده بگویند رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک انت السمیع الدعا .

حضرت آیت الله سیداحمدخاتمی-امام جمعه موقت تهران

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

مقام معظم رهبری:(مدظله العالی)

درجامعه بایدسنت کتابخوانی رواج پیداکند،کتابخوانی بایددرجامعه ترویج شودواین کاربرعهده همه دستگاه هائی است که دراین زمینه مسئولند.

من اگربدانم هرروز یک ساعت بایدحرف بزنم ونتیجه اش این باشدکه مردم کتابخوان بشوندحاضرم روزی یک ساعت ونیم حرف بزنم .

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

قال السجادعلیه السلام :

ان لسان ابن آدم یشرف کل یوم علی جوارحه فیقول :کیف اصبحتم ؟فیقولون :بخیران ترکنا ویقولون :الله الله فینا ویناشدونه ویقولون :انما نثاب بک ونعاقب بک-خصال ص6ح15

امام سجادعلیه السلام فرمودند: زبان آدمیزاد،هرروز به اعضای اونزدیک می شودومی گوید:چگونه اید؟آنها می گویند: اگر تو مارابه خودمان واگذاری ،خوب هستیم ومی گویند:ازخدابترس وکاری به مانداشته باش .واوراسوگندمی دهندومی گویند: ما فقط به واسطه توپاداش می یابیم وبه واسطه تو،مجازات می شویم.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰
Image result for ‫تصاويرپياده روي اربعين‬‎Image result for ‫تصاويرپياده روي اربعين‬‎Image result for ‫تصاويرپياده روي اربعين‬‎Image result for ‫تصاويرپياده روي اربعين‬‎Image result for ‫تصاويرپياده روي اربعين‬‎Image result for ‫تصاويرپياده روي اربعين‬‎Image result for ‫تصاويرپياده روي اربعين‬‎Image result for ‫تصاويرپياده روي اربعين‬‎
 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

قال السجاد علیه السلام :حق اللسان اکرامه عن الخنی وتعو یده الخیروترک الفضول التی لافائده لها والبربالناس وحسن القول فیهم -بحارالانوارج 71 ص286ح 41

امام سجادعلیه السلام فرمود:حق زبان ،احترام گذاشتن به آن باترک زشت گویی ،عادت دادنش به خوبی ،ترک گفتاربی فایده ونیکی به مردم وخوشگویی درباره آنان است .

مسئله شرعی

 بعدازتکبیر امام جماعت اگرصف جلوآماده نمازوتکبیرگفتن آنان نزدیک باشد کسی که درصف بعدایستاده ،می تواندتکبیربگویدولی احتیاط مستحب آن است که صبرکندتاتکبیرصف جلوتمام شود.مسئله 1418 امام خمینی (قدس سره)

هنگامی که امام تکبیرمی گویدوواردنمازمی شوددرصورتی که صفهای جلوترآماده نمازباشند،همه می توانند تکبیربگویندوواردنمازشوندولازم نیست انتظاربکشند،تاصفهای جلوواردنمازشوندبلکه انتظارکشیدن ،برخلاف احتیاط است. حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
یکی ازچیزهائی که خیلی مهم است برخوردمسولان رده های مختلف دستگاهها بامردم وبامراجعین است روی خوش روی خوش گفت 
چون وانمی کنی گرهی خودگره مباش /ابروگشاده باش چودستت گشاده نیست
گاهی یک مسولی نمی تواندتوقعی راکه ازاوست انجام دهد یک دستگاهی اعتباراتش کم است ،امکاناتش کم است مانعی ندارداگرچنانچه به قدرتوان اما باروی خوش باابروی گشاده ،باآغوش بازوصمیمانه بامردم برخوردشود-مردم خشنودمی شوند-راضی می شوندگاهی به دفترمادرتهران مراجعاتی می شودکسی درخواستی داردبرای ماعملی نیست می گویندبله درخواست شما رسیدامانمی توانیم این کاررابکنیم یاخلاف قانون است یامشکلات دیگری داردآن طرف می گویدهمین اندازه که شما به درخواست ماتوجه ورسیدگی کردیدراضی ام ولواین کارانجام نگرفته مردم خشنودمی شوندازاینکه مسولان دردهای آنها رااحساس کنندغمگسارآنهاباشندالبته تلاش هم بکنندوبه قدرامکان نیازهای آنها رابرآورده کنند.فرمایشات معظم له دردیدارمسولان اجرائی قم درتاریخ 1389/8/5
 • محمد مزینانی