هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدا» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

قال الله تبارک وتعالی فی القرآن الکریم:مثل الذین اتخذوامن دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوایعلمون-آیه 41 سوره عنکبوت

کسانی که غیرخدارااولیاء خودبرگزیدند،همچون عنکبوتندکه خانه ای برای خودانتخاب کرده وسست ترین خانه هاخانه عنکبوت است اگرمی دانستند.

آنها که غیرازخدارامعبودخویش برگزینندتکیه آنهابرتارعنکبوت است تخت وتاج فرعونها،اموال بی حساب قارونها،قصرهاوگنج های شاهان ،همه مانندتارهای عنکبوت است.،بی دوام ،سست ،غیرقابل اعتماد وناپایداردربرارطوفان حوادث تاریخ نیزنشان می دهدکه به راستی هیچ یک ازاین امورنمی تواندتکیه گاه انسان گردد. ولی آنهاکه برایمان وتوکل برخداتکیه می کنندتکیه برسدپولادین دارند.تفسیرنمونه ج16 ص278

اگردولت های عربی دست نشانده آمریکا ومولودکثیفش اسرائیل منفورو استکبار جهان خوار بداننداین آیه شریفه قرآن حال وروزآنان رابیان می کنداین آیه وآیات قرآنی دیگرراباآب طلانوشته ونصب العین خود قرارمی دهند واین قدرنوکری بی مزدومواجب استکبارعالم به سرکردگی آمریکا راانجام نمی دهند و ازاین همه خواری وخفت وذلت دوری می کنند وروی پای خودمی ایستادنداما به قول ضرب المثل معروف ،نرودمیخ آهنین درسنگ.

 

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰

روایتی گهربارازفرمایشات معصومین علیهم السلام

6دسته ازمردم هستندکه خداآنهارالعنت می کندوملائکه هم آمین می گویند.

1- جوانی که موقع ازدواجش فرارسیده تمکن هم داردولی ازدواج نمی کند.

ازآینده می ترسداگربچه دارشدم چگونه مخارجشان راتامین کنم

یکی طفل دندان برآورده بود/پدرسربه فکرت فروبرده بود پدرش غصه می خوردازکجا به اونان بدهم من که ندارم زنش اوراموعظه کردوگفت غصه نخور ،هرآنکس که دندان دهدنان دهد

درروایت است که شرارموتاکم العزاب بدترین مرده ها ی شما جوانان بی زن هستند.

2- مردی که خودش رابه شکل زن درآورد.مثلا انگشترطلا به دست می کند،زنجیرطلا به گردن می آویزد،گیس می گذارد،زیرابروبرمی دارد.محاسنش راباتیغ می تراشداصلا خداوندمتعال چرابرای ما محاسن خلق کرده ؟چرابرای زنان محاسن خلق نکرده پس مابایدباخلقت خدامخالفت نکنیم ومحاسنمان راباتیغ نتراشیم زیراکسانی که خلقت خداراتغیرمی دهندموردلعن خداقرارمی گیرندولیغیرن خلق الله

3- زنی که خودش راشبیه مردنماید.مثلا کت وشلوارمی پوشدموهایش رامردانه می زندو...

4- کسی که دیگری رافریب بدهد.به گدامی گویدبیا به توپول بدهم بعدکه آن بنده خدامی آیدبه اومی گویدبروگردن کلفت کارکن

5- کسی که نابینایی رااذیت نماید.چشمش به نابینایی می افتدکه درمسیرخودش راه می رودبه اومی گویدمواظب باش ،مواظب باش آن بنده خدامسیرش راعوض می کندوسرش به دیوارمی خورد

6- کسی که به دیگری آدرس غلط بدهدواوراگمراه وسردرگم نماید.

 

بخشی ازفرمایشات مرحوم آیه الله مجتهدی تهرانی رحمه الله علیه

 

 

  • محمد مزینانی