هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

درنهضت خونین اباعبدالله الحسین علیه السلام درسهاوعبرتهای فراوانی وجودداردکه پایبندی وعمل به هرکدام از آنهانجات دهنده یک ملت ویک جامعه انسانی است

درسهای مکتب عاشورا

1- عدالت خواهی وظلم ستیزی

2- عزت بخشی

3- پاسداری ازاسلام وارزشها

4- شهادت طلبی

5- جمع بین سیاست ومعنویت

6- احیاء امربه معروف ونهی ازمنکر

عبرتهای نهضت عاشورا

چه عواملی باعث شدکه بعدازگذشت 50 سال ازرحلت پیامبر اسلام مسلمانان تاآن حدی سقوط کنندکه فرزندپیامبرشان راسرببرندوازاین کارقصد تقرب به خداراداشته باشند

درقرآن کریم آمده است فخلف من بعدهم خلف اضاعواالصلاه واتبعوالشهوات

گروهی نمازراضایع کردن وازشهوات نفسانی پیروی کردن

1- دگرگونی ارزش هاوآرمان ها

2- جدایی مردم ازاهل البیت علیهم السلام

3- تبدیل امامت به پادشاهی

4- فتو حات دوره خلفاء وحاتم بخشی عثمان یکی ازعوامل فاصله گرفتن مردم ازارزشهای اسلامی شد

5- طردبزرگان صحابه ومغضوب درگاه واقع شدن آنها

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


عالم همه محوگل رخسارحسین است /ذرات جهان درعجب ازکارحسین است

دانی که چراخانه حق گشته سیه پوش /زیراکه خدای توعزادارحسین است

 

بازاین چه شورش است که درخلق عالم است/بازاین چه نوحه وچه عزاوچه ماتم است

 

فرارسیدن ماه حزن واندوه اهل البیت علیهم السلام برتمام شیعیان وارادتمندان و آزادی خواهان عالم تسلیت وتعزیت باد

 

ماه محرم آغازگردیدپرچم هاوبیرق های عزاداری برافراشته شدساکنان اهل زمین باکروبیان عالم درماتم سیدوسالارشهیدان هم ناله وهم نواشدنددرماه محرم وصفرتعدادکثیری ازجاماندگان قافله هدایت به کاروان دلسوخته کربلا می پیوندندوحسینی می شوند همان حسینی که جدبزرگوارش فرمودان الحسین علیه السلام مصباح الهدی وسفینه النجاه حسین چراغ هدایت وکشتی نجات است ازامام باقرعلیه السلام سوال شدمگرشمااهل البیت کشتی نجات نیستیدامام فرمودچرا همه امامان معصوم کشتی نجات هستند ولکن سفینه الحسین اسرع واوسع کشتی نجات حسین هم وسیعتروهم باسرعت بیشتری حرکت می کند

بعضی ازبدخواهان ودشمنان اهل البیت می گویندچرادرماه محرم وصفربرای امام حسین بایدعزاداری کرداوکه بیش از1300 سال است ازدنیارخت بربسته ؟چرانشاط وشادمانی مردم راتبدیل به غم وغصه می کنید؟ چرااین همه مال واموال مردم صرف مراسم سوگواری برامام حسین گردد؟ چرااین قدروقت مردم دراین مجالس ومراسم گرفته شود؟

قبل ازاینکه پاسخ این شبهات داده شودبایدبگوئیم دشمنان به درستی فهمیده اندکه تامردم دنیابه امام حسین اقتداکننددیگربرآنهانمی توان تسلط پیداکردوآنهارااستثمارکردتازمانی که مردم به شعارامام حسین علیه السلام هیهات مناالذله  اقتداکننددیگرآنهابه اهداف شوم خودنخواهندرسیدلذاشیطنت می کنندشبهه افکنی می کنندتامردم عالم راازحسین وراه آن امام مظلوم جداکنند

اما پاسخ این شبهه قرآن کریم که تبیان لکل شی است فرمده است عزاداری کنید.اگرگفته شوددرکجای قرآن آمده عزاداری نمائید؟می گوئیم خداونددرقرآن کریم فرموده ان الصفاوالمروه من شعائرالله ومن یعظم شعائرالله فانهامن تقوی القلوب صفاومره ازشعائرالهی است وانسانهای باتقوی شعائرالهی رابزرگ می دارندوآن راتعظیم می نمایندتعظیم شعائراباعبدالله الحسین علیه السلام برتمام شیعیان وارادتمندان به آن حضرت درسراسرعالم فرض وواجب است زیراحسین اسلام ودین رازنده کرد

ثانیا: ائمه اطهارعلیهم السلام هم خودبرای جدشان اقامه مجالس عزامی نمودندوهم به شیعیانشان امرفرموده اندکه تابرای آن بزرگوار سوگواری نمایند

امام رضا علیه السلام به ابن شبیب می فرمایدیابن الشبیب ان کنت باکیا فابک علی الحسین فانه ذبح کماذبح الکبش پسر شبیب اگرخواستی برچیزی گریه کنی برای امام حسین علیه السلام گریه کن زیراآن حضرت رامثل گوسفندسربریدند

ثالثا :درمجالس عزاداری سیدوسالارشهیدان دلها وقلبهانورانی می گردددردهاوغم ها وغصه ها زائل می گردد حاجت هاروامی شودچه بسیارافرادی که مریضی صعب العلاجی داشتندویادکترجواب کرده بودنداما درمجلس امام حسین شفاگرفتند

حلال جمیع مشکلات است حسین /شوینده لوح سیئات است حسین

ای شیعه توراچه غم زطوفان بلا/جایی که سفینه النجات است حسین

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

انسان به عنوان اشرف مخلوقات وجانشین وخلیفه خداوندمتعال برروی کره زمین ازمعجونی متشکل ازروحانیت وجسمانیت سرشته شده است غالبا انسانهافقط به بعدجسمانی خودتوجه می کنندوبعدروحانی راکمترمدنظرقرارمی دهند درحالی که اصالت باروح است رابطه بین جسم وروح رابطه بسیاردقیق وعالی ومتعالی است تنهاکسانی می توانندبه کمال انسانیت برسندو به هدف خلقتشان دست پیداکنندکه توجه ویژه ای به هردوبعدوجودی خودبنماینددرواقع جسم مرکب روح است پس نمی توان ازاوغافل ماندوروح تعالی دهنده انسان است  خلاصه اگرهمان قدری که انسانهابرای صحت وسلامت ورشدونموجسم خودشان برنامه ریزی می کنند تابه لذتهادست پیداکننداگرهمان قدربلکه نصف آن برای تعالی روحشان برنامه ریزی کنندزندگی آنهادست خوش تغییرات زیادی خواهد شداولین مرحله برنامه ریزی جهت تقویت روح وروان ،دست پیداکردن به آرامش روحانی است قرآن کتاب هدایت بشر وتبیان لکل شی فرموده : الابذکرالله تطمئن القلوب فقط یادخداست که دل وروح راآرامش می بخشد پس بیشترین لذت روحانی راکسانی دردنیامی برندکه بیشتربه یادخداوندمتعال هستندچنین کسانی هرگزگردگناه نمی گردندچون عالم رامحضرخدامی بینندودرمحضراوگناه نمی کنندنکته آخرببینیم چه اعمال عبادی بیشترین تاثیررابرروح وروان ماداردبازقرآن می فرمایداقم الصلاه لذکری ای انسان نمازرابه خاطریادمن برپاداراگرانسان باتمرین وممارست بتواندنمازی بخواندکه درآن یادخداوخضوع وخشوع درآن باشدبه لذتی توصیف ناپذیردست پیدامی کند دوم تلاوت قرآن باتوجه ودرک معانی ومضامین آن سوم دعای خالصانه توجه به ائمه اطهاربه ویژه توجه به قلب عالم امکان آقاامام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چهارم، زیارت ائمه اطهارو پنجم ،کمک ویاری رساندن به برادران دینی وایمانی بعضی ازمصادیق رسیدن به اطمینان وآرامش روحانی ومعنوی است.

مولانا چه زیباسروده است :

این جهان کوه است وفعل ماندا/سوی ماآیدنداهاراصدا

فعل توکان زایدازجسم تنت/همچوفرزندی بگیرددامنت

پس توراهرغم که پیش آیدزدرد/برکسی تهمت منه برخویش گرد

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


آل سعود به حج ستم بی حساب کرد/ شعرحجت الاسلام حبیب الله عسکری مزینانی به مناسبت فاجعه ی منا

آل سعود به حج ستم بی حساب کرد

قلب امام قائم ما را کباب کرد 

آل سعود هم به نیابت ز صهیونیزم

خوش خدمتی بزرگ به زیر نقاب کرد

بالابری فتاده و جمعی شدند شهید

مفتی بگفت که سجده ز روی شتاب کرد

از دیدگاه خادم الحرمین این عبادت است

کشتار اهل قبله را به قصد ثواب کرد

اعدام چند هزار که با چوب دار نیست

اعدام را بدون چوبه ی دار و طناب کرد

راه ها بسته شد همه بر روی حاجیان حج

کز ازدحام جمع کثیری کتاب کرد 

قصاب وار بدون بسمله دیدند که می کشند

در قبله ، پشت به قبله نه لبی تر ز آب کرد 

از یک طرف تهاجم جمعیت و فشار

حجاج العطش ز شدت آن آفتاب کرد 

در سال 66 به ضرب گلوله ها

خون های حاجیان که زمین را خضاب کرد 

یک سال قتل عام ز حجاج اردنی

با حاجیان مصر به همین ارتکاب کرد 

در مهر ماه شمسی سال 94

کشتار را محتسب که با احتساب کرد

آری ز حد گذشته جنایات این رژیم

باید به فکر چاره به دنیا خطاب کرد

آنان که دم هماره ز حق بشر زنند

سر مست و سر خوش اند که سر در شراب کرد

یابن الحسن امام زمان جان ما فدات

کی می شود عزیز ، که پا در رکاب کرد

وهابیان خوارج عصر جدید جهل

حامی داعش اند که منطقه ای  را خراب کرد

این ها ز نسل ناصبی و هم خوارج اند

کز ظلم و جور ،خون به دل بوتراب کرد

اجساد حاجیان تلمبار شده ببین

لاشه خوران مکه ، که کار غراب کرد

     کاری که با حسین شهید کرده شمر دون

وهابیان ز کینه به حج این عقاب کرد 

شاید متحد بشوند مسلمین همه

تامین مکه را به طریق صواب کرد

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :یوم غدیرخم افضل اعیادامتی

در شریعت مقدس اسلام 4 عیدبزرگ وجوددارد1- عیدجمعه 2- عیدفطر3- عیدقربان 4- عیدغدیرخم -درتمام اعیاداسلامی عبودیت وبندگی خداوندمتعال تجلی پیدا می کنددرروزجمعه  - دعای ندبه-برپایی نمازدشمن شکن جمعه- صله رحم - دعای سمات ونظافت وپاکیزگی درانجام غسل جمعه -درروزعیدفطرانسان روزه داربعدازیک ماه بندگی واطاعت اوامرالهی درمخالفت باهواهای نفسانی اش ودوری کردن ازمبطلات روزه ، اجرومزد یک ماهه اش رادریافت می کنددرواقع درماه مبارک رمضان انسان سرشاخه های نفس اماره اش راقیچی می کندامادرروزعیدقربان انسان اصل نفس اماره راازاریشه درمی آوردونفس اماره اش رابه قربانگاه می بردازبهترین ومحبوبترین عشق هایش که فرزنددلبندش باشدمی گذرد همان کاری که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن انجام داداما درعیدسعیدغدیرکه به فرموده پیامبرخداافضل اعیادامت است .زیراعبودیت و بندگی الهی درپیروی کردن از امامت وولایت متجلی می شودقرآن کریم می فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ودرآیه دیگرالیوم یئس الذین کفرواعن دینکم درعیدسعیدغدیرخم هم دین کامل می شودوهم اتمام نعمت است ودشمنان وبدخواهان مایوس می شوند  مرحوم علامه امینی قدس الله نفسه الزکیه می فرمایددرعیدسعیدغدیرما 4 وظیفه برعهده داریم 1- تعظیم وتکریم  همان طوری که سیره ائمه اطهارعلیهم السلام اینگونه بوده است  یکی از شیعیان وارادتمندان به امام رضا علیه السلام درروز عید غدیربه منزل آقا مشرف شددیدآنحضرت بسیارلباسهای فاخر و تمیزی پوشیده اندواسباب واثاثیه منزل تغیییرفراوانی کرده است ازعلت جویا شدآن حضرت فرمودمگرنمی دانی امروزروزعیدغدیرخم است ؟  نکته دیگراینکه مسیحیان درعیدکریسمس خودبسیارمایه می گذارندیک هفته مراسم جشن وسروربرپامی کنندبه عنوان مثال کاسبهای مسیحی درطول یک هفته به مناسبت عیدکریسمس قیمتهای خودرابه نصف تقلیل می دهنداماآیا ماشیعیان درعیدغدیربه وظایفمان عمل می کنیم؟ 2- فهم صحیح واقعه غدیر3- پیام غدیررابه گوش جهانیان رسانیدن4- تبلیغ عیدغدیرخم

 علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد
نام تو نقش نگین امر الله صمد
لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چو تو
لم یکن بعد از نبی مثلت لهو کفواً احد

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


ضایعه قربانی کردن تعدادکثیری ازحجاج بیت الله الحرام درقربانگاه منی برتمام مسلمین عالم تسلیت باد

باردیگردست جنایت پیشه صهیونیست بین الملل ازآستین خناسان آل سعودبیرون آمدوحجاج مظلوم بیت الله الحرام رادرسرزمین منی به خاک وخون کشیدبی لیاقتی وبی کفایتی آل سعودازعوامل بسیارمهم قتل عام زائران مظلوم خانه خدابوده است پلیدیان سلفی تکفیری همزمان نمی توانندبه بحرانهایی که برای مظلومین یمنی پیش آورده اندورسیدگی به حجاج ضیوف الرحمان رادربرنامه ریزی خودبگنجانندواقعا ازصمیم قلب تمام مسلمانان وآزادی خواهان عالم می گویندتبت یدی آل سعودهمان فرزندان شوم ابی لهب که درقرآن موردلعن قرارگرفته است این حرامیان نمی دانندکه چه عزاوماتم سرایی درکشورهای اسلامی پیش آوردندحدود5000کشته  که طبق آمارسازمان حج وزیارت 464 کشته متعلق به کشورعزیزمان ایران اسلامی است این خونهای بناحق ریخته انشاءالله به همین زودی گریبان گیروهابیت پلیدخواهدشدودودمان کثیف وننگین آنان رابربادفناخواهد دادصبرخداوندمتعال هم اندازه ای دارداین دشمنان خدابادست خودشان گورشان راکندنددرپایان تسلیت ویژه ای به خانواده های مصیبت دیده به ویژه جامعه قرآنی کشوردر خصوص  عروج شهادت گونه حاج محسن حسنی کارگرمقام اول قرائت قرآن مالزی عرض می نمائیم وصبرجمیل واجرجزیل از خداوند متعال برای بازماندگان این واقعه جانگدازمسئلت می نمائیم

 • محمد مزینانی