هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسرائیل» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

قال الله تبارک وتعالی فی القرآن الکریم:مثل الذین اتخذوامن دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوایعلمون-آیه 41 سوره عنکبوت

کسانی که غیرخدارااولیاء خودبرگزیدند،همچون عنکبوتندکه خانه ای برای خودانتخاب کرده وسست ترین خانه هاخانه عنکبوت است اگرمی دانستند.

آنها که غیرازخدارامعبودخویش برگزینندتکیه آنهابرتارعنکبوت است تخت وتاج فرعونها،اموال بی حساب قارونها،قصرهاوگنج های شاهان ،همه مانندتارهای عنکبوت است.،بی دوام ،سست ،غیرقابل اعتماد وناپایداردربرارطوفان حوادث تاریخ نیزنشان می دهدکه به راستی هیچ یک ازاین امورنمی تواندتکیه گاه انسان گردد. ولی آنهاکه برایمان وتوکل برخداتکیه می کنندتکیه برسدپولادین دارند.تفسیرنمونه ج16 ص278

اگردولت های عربی دست نشانده آمریکا ومولودکثیفش اسرائیل منفورو استکبار جهان خوار بداننداین آیه شریفه قرآن حال وروزآنان رابیان می کنداین آیه وآیات قرآنی دیگرراباآب طلانوشته ونصب العین خود قرارمی دهند واین قدرنوکری بی مزدومواجب استکبارعالم به سرکردگی آمریکا راانجام نمی دهند و ازاین همه خواری وخفت وذلت دوری می کنند وروی پای خودمی ایستادنداما به قول ضرب المثل معروف ،نرودمیخ آهنین درسنگ.

 

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰


قال الله تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان الذین یحادون الله ورسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقدانزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین - سوره مجادله آیه 5

کسانی که باخداورسولش دشمنی  می کنندخواروذلیل می شوند،آنگونه که پیشینیان آنهاخواروذلیل شدند،ماآیات روشنی نازل کردیم ،وبرای کافران عذاب خوارکننده ای است.

این تهدیدالهی درموردکسانی که دربرابرپیامبرصل الله علیه وآله وسلم وقرآن ایستاده بودندبه وقوع پیوست ،ودرجنگهای بدروخیبروخندق وغیرآن باذلت وشکست روبروشدند،وسرانجام فتح مکه وطومار قدرت وشوکت آنهارادرهم پیچیدواسلام درهمه جاپیروزگشت.تفسیرنمونه جلد23 ص423

قطعا بدخواهان نظام دینی والهی ایران اسلامی به چنین سرنوشتی دچار شده ومی شوند امروز آزادی خواهان عالم به دولت آمریکا به چشم شیطان بزرگ نگاه می کنند و رژیم جعلی اسرائیل رامنفورترین رژیم های نامشروع عالم می دانند.انشاءالله باظهورمنجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه محو و نابودی سران کفروشرک به ویژه آمریکا واسرائیل راشاهدباشیم.

  • محمد مزینانی