هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محکومیت» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ای که هستی صاحب خُلق عظیم /اظهار ارادت شاعر مزینانی به پیامبر گرامی اسلام

نویسنده: علی مزینانی عسکری - دوشنبه ششم بهمن 1393


بار  دیگر  نوبت  پاریس  شد             همره و هم نقشه ی ابلیس شد
     دولتش  درّنده  و  مانند گرگ            در سیاست  یار  شیطان   بزرگ
مُهره ای در نرد کین   انداخته              آبروی    ملتش     را     باخته
   بسم آزادی به دین توهین کند             هم به اسلام و به هر آیین کند
     ماکه دانیم ریشه اش در نزدکیست          دولت  کودک  کشان  صهیونیست
    تو  محمد  را  هنوز    نشناختی            فتنه ای   اندر   جهان   انداختی
  عاشقانش جان فدایش می کنند              لحظه لحظه هم صدایش می کنند
 هر  عبادت بی ولایش ابتر  است         بهترین  عبد  خدای  اکبر  است
 چشمه ی جوشان کوثر زان اوست          علم و ایمان جمله در قرآن اوست
 کرد  احیا بار  دیگر  در جهان             راه و  رسم جمله ی  پیغمبران
کرد   تصدیقِ    تمام    انبیاء                 مرسل و نامرسل و هم اوصیاء
فرق  نبود  در  میا ن مسلمین                بین   آدم  تا به  ختم  مرسلین
اعتقاد بر کل آنها واجب است               رد هر یک کفر را مستوجب است
لیک  احمد  اعظم و خاتم بُوَد             اشرف الناس  بنی  آدم  بُوَد
بسته بر هر تار مویش در شمیم              صد  هزاران نوح و موسی کلیم
هست مریم شیفته زهرا ی او               همچنین  بر  زینب  کبری   او
 پیرو  مهدی  او  عیسی  بُوَد               در   ظهورش  یاورِ   مولا   بُوَد
   در ره ارشاد و طاعت فَاستَقِم           تا   کنی   ابلاغ   آیات   کَلِم
 نه  چنان  که باخعٌ  نَفسَک شود             حجتی  آور  که تا  مدرک  شود
  ای که هستی صاحب خُلق عظیم         ما   به  تو  دادیم  قرآن  کریم
        آیه آیه ش هم شفا بخش دل است         غیر احمق که شفایش مشکل است
 سیر  تاریخ  بشر  تعویض  شد                تا  که  قرآن بر نبی تفویض  شد
 در  تمدن  حرف  اول  را  زده                عاقلان  و  عالمان  حیرت  زده
    علم  و  آداب و   مرام  زندگی                فکر  و  ذکر و رشد و هم پایندگی
          هم   صفا و  هم صلاح و هم سداد            هم حقوق و هم حقیقت ؛ قسط و داد
هم تعامل هم تعادل هم کمال                  آمده   از  جانب  جلّ  و   جلال
        فخر   تاریخ   بشر  پیغمبر  است               صلح نزدش خیر و هر جنگی شر است
    دشمنش  بنگر چه  کارها  می کند              مصطفی   با او  مدارا   می کند 

    او   اذیت  شد  از   قوم    یهود               آنکه  بوده  هم لجوج  و هم  عنود
 ریخت خاکستر چو بر فرق نبی                 از حسادت  وز  رذالت آن  غبی
تا یهودی  زامر حق بیمار  شد                  از  حیات خویشتن   بیزار  شد
     رفت    پیغمبر    به دیدار   یهود              گفته بیمار؛ من ضرر کردم تو سود
       شد مسلمان و دیگر عصیان  نکرد            خُلق  احمد را  دگر  کتمان  نکرد
        مصطفی گفتار و کردارش حق است            هرکه خواند او را خشن او احمق است
 هر چی می خواهی در تبیان اوست              انفجار   نورش   در   ایران  اوست
  به   ابی  انت و   امی  یا    رسول                نفسی   و  اهلی   ایا  باب  بتول
  امتت   افسرده  گشتند  و  ملول                   زین   اهانت  بر  تو از  قوم  جهول
عسکری بس کن بیانش مشکل است                  منزجر از دشمنش اهل دل است

                                   شاعر:حجت الاسلام حاج شیخ حبیب الله مزینانی عسکری

          

آدرس سایت جدید: www.shahedanekavir.blog.ir

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰


جلسه تجمع اعتراض آمیزطلاب وحوزویان مشهدمقدس درکنارطلاب سراسرکشورامروزدرسالن اجتماعات دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزارگردیدحضوربسیارگسترده اساتید،علماء وفضلاء ،طلاب جوان باسردادن شعارهای کوبنده برضداستکبارجهانی به سرکردگی آمریکا ومولودکثیفش اسرائیل وفرا نسه ازبرنامه های این نشست اعتراض آمیزبود حجه الاسلام مزینانی دبیرشورای فرهنگی اداره کل بیان داشتندسخنران این اجتماع باشکوه حضرت حجه الاسلام والمسلمین فرزانه امام جمعه محترم وموقت مشهدمقدس ورئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی بودایشان دربخشی ازسخنان خودفرمودنداز حدود200سال قبل ،زمان جنگهای صلیبی استکبارجهانی تجربیاتی اندوختندوآنهارابه کار گرفتندومتاسفانه دراین تجربیات موفق هم شدند1- تاجهان اسلام باهم متحدندشکست اسلام ممکن نیست بایدفهم قرآن راازایشان بگیریم تاوحدتشان ازبین برودقرآن حکم نخ تسبیح راداردوهمه مسلمانان رادرکنارهمدیگرجمع می کند2-بایدسبک زندگی مسلمانان راعوض نمائیم وسبک زندگی آنها متناسب فرهنگ غرب باشد3-غربیهابه این نتیجه رسیدندکه این نورافکن دین اسلام رانمی توانندخاموش نمایندمگراینکه ازاسلام یک چهره زشتی رادرعالم به نمایش بگذارندلذا القاعده وطالبان وداعش رامطرح کردند4- برای تسلط برجهان اسلام وذخایرآن بایدمزدوران حلقه بگوشی رابرکشورهای مسلمان حاکم کنندلذادرترکیه آتاترک ودرایران رضاشاه پهلوی راحاکم کردندورضاشاه کسی بودکه بایک دست چادرراازسرزن مسلمان ایرانی کشیدوبادست دیگرش عمامه راازسرروحانی درایران برداشت زیراتاچادربرسرزنان ایرانی وروحانی هم هدایتگر مردم باشدآنها به نقشه های شومشان نخواهندرسید5- اگربخواهیم سیادت وآقایی درجهان داشته باشیم بایدمسلح به سلاح علم ودانش شویم

علی رغم تمام این توطئه ها به ناگاه غرب درمقابل دوپدیده شکست ناپذیرروبه روشد1- انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی قدس سره 2- گسترش چشمگیراسلام درجهان غرب

سیاست مدارکهنه کارآمریکایی می گویدپرنده تیزپروازتشیع شکارکردنی نیست تازمانی که بادوبال عدالت محوری که موضوع انتظاراست وشهادت طلبی که نهضت عاشوراست متکی باشد

اماوظیفه ما اینستکه  1- ولایت مداری 2- دفاع ازنظام جمهوری اسلامی 3- شناخت اسلام سیاسی4- شناخت دشمن ومکرهاوحیله های آنان داشته باشیم تاازنقشه هاومکروحیله وخدعه دشمنان درامان باشیم.

  • محمد مزینانی