هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اولیاء» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

قال الله تبارک وتعالی فی القرآن الکریم:مثل الذین اتخذوامن دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوایعلمون-آیه 41 سوره عنکبوت

کسانی که غیرخدارااولیاء خودبرگزیدند،همچون عنکبوتندکه خانه ای برای خودانتخاب کرده وسست ترین خانه هاخانه عنکبوت است اگرمی دانستند.

آنها که غیرازخدارامعبودخویش برگزینندتکیه آنهابرتارعنکبوت است تخت وتاج فرعونها،اموال بی حساب قارونها،قصرهاوگنج های شاهان ،همه مانندتارهای عنکبوت است.،بی دوام ،سست ،غیرقابل اعتماد وناپایداردربرارطوفان حوادث تاریخ نیزنشان می دهدکه به راستی هیچ یک ازاین امورنمی تواندتکیه گاه انسان گردد. ولی آنهاکه برایمان وتوکل برخداتکیه می کنندتکیه برسدپولادین دارند.تفسیرنمونه ج16 ص278

اگردولت های عربی دست نشانده آمریکا ومولودکثیفش اسرائیل منفورو استکبار جهان خوار بداننداین آیه شریفه قرآن حال وروزآنان رابیان می کنداین آیه وآیات قرآنی دیگرراباآب طلانوشته ونصب العین خود قرارمی دهند واین قدرنوکری بی مزدومواجب استکبارعالم به سرکردگی آمریکا راانجام نمی دهند و ازاین همه خواری وخفت وذلت دوری می کنند وروی پای خودمی ایستادنداما به قول ضرب المثل معروف ،نرودمیخ آهنین درسنگ.

 

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰

شهادت پنجمین اخترتابناک آسمان امامت وولایت حضرت باقرالعلوم علیه السلام راتسلیت می گوئیم  درروزشهادت آن بزرگوارسه حدیث گهربارآن حضرت راعرض می کنیم انشاءالله خداوندبزرگ توفیق عمل به فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام رابه همه مرحمت فرماید.
قال الباقرعلیه السلام:ان الله خبا ثلاثه فی ثلاثه خبارضاه فی طاعته ،فلاتحقرن من الطاعه شیئا فلعل رضاه فیه،وخباسخطه فی معصیته فلاتحقرن من المعصیه شیئا،فلعل سخطه فیه وخبااولیائه فی خلقه فلاتحقرن احدا،فلعله الولی. بحارالانوارجلد78 ص188

امام باقرعلیه السلام فرمودخداوندمتعال سه چیزرادرسه چیزمخفی نموده است رضای خودش رادراطاعتش مخفی نموده لذا هیچ طاعتی رانبایدکوچک شمردشایدرضایت خداوندمتعال درآن باشد.خشم وغضبش رادرمعصییت الهی پنهان نموده لذا هیج معصیتی رانبایدکوچک شمردشایدخشم وغضب الهی درآن قرارداشته باشد.واولیاء خودرادربین مردم مخفی قرارداده لذانبایداحدی راکوچک شمردشایداویکی ازاولیای الهی باشد.

 

قال الباقرعلیه السلام :من عمل بما یعلم علمه الله مالم یعلم .بحارالانوارجلد78 ص189

امام باقرعلیه السلام فرمودکسی که به دانسته های خودش عمل کندخداوندمتعال علم آنچه رانمی داندبه اوتعلیم می فرماید.

 

قال الباقرعلیه السلام :من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه .بحارالانوارجلد78 ص 188

امام باقرعلیه السلام فرمودکسی که ظاهرش ازباطنش بهترباشددرقیامت نامه عملش سبک خواهدبود.

 لذاشاعرچه زیبا می گویدنیک باشی وبدت پندارند/به ازآنکه بدباشی ونیکت خوانند.

  • محمد مزینانی